آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

لغات و مترادف در زبان انگلیسی

گزینه دو » محتوای آموزشی » لغات و مترادف در زبان انگلیسی
فهرست مطالب

در این فیلم آموزشی، با واژگان مهم و کاربردی آشنا خواهید شد. با تکرار و استفاده از لغات در جمله، می توانید آنها را به خوبی به خاطر بسپارید.

پخش ویدئو

لغات مهم و کاربردی در زبان انگلیسی

لغت “for example” به معنی “به طور مثال” بوده و با عبارت “for instance” مترادف می باشد.

کلمه “similar” به معنی “شبیه” بوده، قید آن واژه “similarly” به مفهوم “به طور شبیه بودن”،  اسم آن “similarity” به معنی “شباهت” است. کلمه “alike” به معنی “شبیه”  و “akin” به مفهوم “شباهت”، با این واژه، مترادف هستند.

کلمه “belong” به معنی “متعلق بودن به” می باشد. “belonging” به مفهوم “تعلق” است.

لغت “small” به معنی “کوچک، کم، ریز” است. به عنوان مترادف برای این کلمه، می توان از واژگان “little, tiny, minute, petite” استفاده نمود.

کلمه “powerful” به معنی “قدرتمند” می باشد. این کلمه به همراه واژگان جدول زیر استفاده خواهد شد.

عبارت
معنی
a powerful machine
یک دستگاه قدرتمند
a powerful engine
یک موتور قدرتمند
a powerful weapon
یک سلاح قدرتمند
a powerful reason
یک دلیل قدرتمند
a powerful argument
یک بحث قدرتمند
a powerful effect
یک تاثیر قدرتمند
a powerful influence, a powerful impact
یک تاثیر قدرتمند

کلمه “fast” به معنی “سریع، به سرعت” می باشد. این لغات با واژگان “quickly, swiftly, rapidly, speedily” مترادف است.

 لغت “easy” به معنی آسان است.

اگر قبل از کلمه “easy”، واژگان “rest, sleep, breathe” به کار روند، به معنی “نگران نبودن” می باشد.

کلمه “fortunately” به معنی “خوشبختانه” بوده و با لغت “luckily” مترادف است. برای منفی کردن این واژگان، به ابتدای آن ها “un” اضافه می شود.

تمامی لغات “quit, give up, resign, drop out” با هم در یک رابطه معنایی قرار دارند و به معنی “ترک کردن، استعفا دادن، کنار گذاشته شدن” می باشند.

واژگان “largely, mostly, mainly, to a large degree” به معنی “بسیار زیاد، صرفا، به طور وسیع” معمولا برای توصیف صفتی که بعد از آن ها به کار رفته است، استفاده خواهند شد.

I can’t refuse it. It is a …………… reason.

1. populated

2. powerful

3. social

4. simple

پاسخ: گزینه 2 پاسخ صحیح می باشد.

با توجه به معنی جمله “من نمی تونم از آن امتناع کنم. آن یک دلیل قدرتمند است.“، واژه “powerful” به مفهوم “قدرتمند” درست است.

در زبان انگلیسی، هر لغت دارای معنی و کاربردهای متفاوتی است که نیاز است به خاطر سپرده شود.

به منظور آشنایی بیشتر با لغات و مترادف های آن ها می توانید ویدئو آموزشی را به صورت کامل مشاهده کنید.

سوالات متداول

این واژه به مفهوم “کوچک، کم، ریز” می باشد. واژگان “little, tiny, minute, petite”، مترادف لغت ذکر شده هستند.

واژه “fast” به معنی “سریع، به سرعت” می باشد. به عنوان مترادف برای این کلمه از لغات “quickly, swiftly, rapidly, speedily” می توان استفاده کرد.

کلمه “similar” به معنی “شبیه” بوده، به عنوان قید برای آن از واژه “similarly” به مفهوم “به طور شبیه بودن” و اسم از “similarity” به معنی “شباهت” استفاده خواهد شد.

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فقط تا ۳۰ مهر؛ آزمونک های نیمسال اول را رایگان دریافت کن! ویژه پایه هفتم تا دوازدهم
This is default text for notification bar