تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402

تغییرات کنکور 1402 در زمینه های اجرا و نحوه پذیرش دانشجو نسبت به سالیان اخیر بی‌سابقه بوده است. با توجه به حذف دروس عمومی از کنکور 1402، تاثیر دروس عمومی به نمرات امتحان نهایی دوازدهم محدود شد. البته نمره دروس اختصاصی امتحان نهایی نیز در نمره سوابق تحصیلی موثر خواهند بود. در رشته تجربی، انسانی و […]

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور علوم ریاضی و فنی 1402

سوابق تحصیلی کنکور 1402 ریاضی

حجم تغییرات کنکور 1402 چه از منظر محاسبه نمره پایانی و چه از منظر شیوه برگزاری به نوبه خود در سالیان اخیر بی سابقه بوده است.  با توجه به حذف دروس عمومی از کنکور، در سال 1402 تاثیر دروس عمومی به نمرات امتحان نهایی دوازدهم محدود شد. البته نمره دروس اختصاصی امتحان نهایی نیز در […]

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور علوم تجربی 1402

سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1402

حجم تغییرات کنکور 1402 چه از منظر محاسبه نمره پایانی و چه از منظر شیوه برگزاری به نوبه خود در سالیان اخیر بی سابقه بوده است.  با توجه به حذف دروس عمومی از کنکور، در سال 1402 تاثیر دروس عمومی به نمرات امتحان نهایی دوازدهم محدود شد. البته نمره دروس اختصاصی امتحان نهایی نیز در […]