روندهای تناوبی در شیمی

در این بخش به موضوع روندهای تناوبی و نکات آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو روندهای تناوبی در شیمی روندهای تناوبی: ویژگی هایی هستند که در یک تناوب یا در تناوب های مختلف به اشکال یکسانی تکرار می شوند. در حقیقت روندهای مشابه و تکراری ای در تناوب ها هستند. به طور مثال، اگر در تناوب […]

الگوها و روندها در رفتار مواد و عناصر

در این فصل، ابتدا به موضوع الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها می پردازیم. پخش ویدئو الگوها و روندها در رفتار مواد و عناصر  عناصر به دو شیوه دسته بندی می شوند: بر اساس رفتارهای کلی: به طور مثال به یک دسته از عناصر بر اساس یک سری از ویژگی ها و رفتارهایشان […]

رشته زبان و ادبیات عربی

معرفی کامل رشته زبان و ادبیات عربی | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته زبان و ادبیات عربی

معرفی رشته زبان و ادبیات عربی رشته زبان و ادبیات عربی یکی از رشته های زیر گروه کنکور سراسری علوم انسانی در کشور ایران است که از نظر ماهیت کشور و منطقه جغرافیایی یک رشته مهم تلقی می شود. زبان و ادبیات عربی یکی از رشته های آموزشی در نظام آموزشی عالی است و هدف […]