تست کنکور اجتماع و اشتراک و شمارش اعضا مجموعه درس 2 فصل اول آمار و احتمالات

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی با نمونه تست های اجتماع، اشتراک، تفاضل مجموعه ها و برابری مجموعه ها آشنا خواهید شد. تست اول) اگر {B= {b.c.d.e} ،{A = {a.b.c.d و داشته باشیم ⊇ A ∪ B   A ∩ B ⊆ x، چند مجموعه X وجود دارد؟ 5 2 3 4 گزینه 4 پاسخ صحیح […]

اجتماع و اشتراک مجموعه ها و تفاضل و برابری مجموعه ها درس 2 فصل اول آمار و احتمالات

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی با موضوع اجتماع، اشتراک، تفاضل مجموعه ها و برابری مجموعه ها آشنا خواهید شد. دو مجموعه مساوی: دو مجموعه A و B را مساوی گوییم هرگاه هر عضوی از A در B و هر عضوی از B در A موجود باشد. به عبارتی B ⊆ A , A ⊆ […]

نمونه تست مجموعه ها، زیر مجموعه ها، تعداد زیر مجموعه ها درس 2 فصل اول آمار و احتمالات

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی به حل تست هایی در مورد موضوع زیرمجموعه و شمارش زیر مجموعه ها خواهیم پرداخت. تست اول) مجموعه {a.b .{a}.{b} . {a.b} . {b.a}}، چند زیر مجموعه غیر تهی دارد؟ 31 32 64 63 گزینه1 پاسخ صحیح می باشد. عضو {a.b} در مجموعه تکراری است، بنابراین حذف خواهد شد. […]

مجموعه ها، زیر مجموعه ها، تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه درس 2 فصل اول آمار و احتمالات

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی به موضوع مجموعه ها، زیر مجموعه ها، عضویت و تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه n عضوی پرداخته شده است. در این قسمت به معرفی مجموعه و زیر مجموعه می پردازیم. تعلق ( عضویت) : می گوییم a متعلق به مجموعه A است و می نویسیم a ∈ A […]