توسعه واژگان (Vocabulary Development) درس اول زبان یازدهم

در این فیلم آموزشی، با استراتژی های خواندن (reading) آشنا خواهید شد. همچنین در این ویدئو، به موضوع وسعت بخشیدن به لغات نیز پرداخته شده است. پخش ویدئو توسعه واژگان (Vocabulary Development) در این بخش به موضوع Vocabulary Development می پردازیم که به ما آموزش می دهد چگونه می توانیم واژگان خود را توسعه بدهیم. […]

کاربرد only

در این فیلم آموزشی، با کاربرد only آشنا خواهید شد. همچنین در این ویدئو، به موضوع وسعت بخشیدن به لغات نیز پرداخته شده است. پخش ویدئو کاربرد only کلمه only در مکالمه به زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارد. only در زبان انگلسی می تواند در نقش قید یا صفت در جمله ظاهر شود. موارد کاربرد […]

اسم خاص (Proper Nouns)

در این فیلم آموزشی، با اسم خاص (Proper Nouns) آشنا خواهید شد. همچنین در این ویدئو، برخی از اسامی خاص نیز برای یادگیری بیشتر برای شما بیان می شود. پخش ویدئو اسم خاص (Proper Nouns) اسم خاص (Proper Nouns) می تواند اسم یک شخص، مکان یا چیز خاصی می باشد. این اسامی با حرف بزرگ […]