قرینه تابع نسبت به محور افقی و نمودار آن

در این فیلم آموزشی با موضوع قرینه توابع نسبت به محور افقی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قرینه تابع نسبت به محور افقی قرینه تابع نسبت به محور افقی: اگر تابع y = f(x) به y = -f(x) تبدیل شود، نمودار آن نسبت به محور افقی قرینه می شود. مثال) برای رسم […]

انتقال افقی و عمودی نمودار تابع

در این فیلم آموزشی با انتقال نمودارها شامل انتقال افقی و عمودی نمودار توابع آشنا خواهید شد. پخش ویدئو انتقال افقی توابع انتقال افقی تابع: اگر در تابع f(x) به جای x عبارت x + a قرار گیرد (a>0)، نمودار تابع f(x) به اندازه a واحد به سمت چپ منتقل می شود. به طور مثال برای […]

تابع قدر مطلق و نمودار آن

در این فیلم آموزشی به موضوع توابع قدر مطلق، نمودار آن ها و تبدیل تابع قدر مطلق به تابع چند ضابطه ای خواهیم پرداخت. پخش ویدئو تابع قدر مطلق منظور از قدر مطلق یک عدد، مقدار مثبت یا اندازه آن است. به طور مثال قدر مطلق اعداد زیر نوشته شده است. 2 =|2-|  3/7 = […]