انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی

در این فیلم آموزشی با انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی آشنا خواهید شد. همچنین مثال و تست های مهمی درباره این دو مفهوم برای شما بیان می شود. پخش ویدئو انرژی پتانسیل الکتریکی دو ذره باردار q1 و q2 را با بار مثبت در نظر بگیرید. q1 در جای خود ثابت و q2 اطراف […]

نمونه تست توابع لگاریتم، معادلات لگاریتمی

در این فیلم آموزشی به مبحث توابع لگاریتم و حل نمونه تست آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو نمونه تست توابع لگاریتم و معادلات لگاریتمی در ابتدای بخش به حل نمونه تستی در مورد تابع لگاریتم می پردازیم: تست 1) مقدار log224 به کدام عدد صحیح نزدیک تر است؟ 3 4 5 6 گزینه 3 پاسخ […]