اختلاف پتانسیل در میدان الکتریکی یکنواخت

در این فیلم آموزشی با اختلاف پتانسیل در میدان الکتریکی یکنواخت آشنا خواهید شد. همچنین مثال و تست های مهمی درباره این مفهوم برای شما بیان می شود. پخش ویدئو رابطه اختلاف پتانسیل دو نقطه و اندازه میدان الکتریکی یکنواخت اختالف پتانسیل الکتریکی دو نقطه از میدان الکتریکی، مستقل از نوع و اندازه بار جابجا […]

نمونه تست اتحادهای مثلثاتی

در این فیلم آموزشی به حل نمونه سوال و تست مبحث اتحادهای مثلثاتی زوایای مرکب می پردازیم. پخش ویدئو نمونه تست اتحادهای مثلثاتی زوایای مرکب در ابتدا با یک نمونه سوال مهم که در تست های کنکور سراسری بسیار تکرار شده است، شروع خواهیم کرد. سوال) به فرض آنکه tan(α+β)=1/2  و α-β=2Π/3 ، حاصل عبارت […]

اتحادهای مثلثاتی چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع اتحادهای مثلثاتی و تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اتحادهای مثلثاتی زوایای مرکب اتحادهای مثلثاتی زوایای مرکب: برای سینوس جمع دو زاویه و سینوس تفاضل دو زاویه، رابطه زیر را داریم. برای کسینوس جمع دو زاویه و تفاضل دو زاویه، رابطه زیر را خواهیم داشت. به طور […]

نمونه تست نسبت های مثلثاتی زوایای خاص

در این فیلم آموزشی به نمونه تست های موضوع نسبت های مثلثاتی برخی از زوایای خاص می پردازیم. پخش ویدئو نسبت های مثلثاتی زوایای خاص  در ابتدا به بررسی نسبت های مثلثاتی زاویا با اختلاف 3Π/2 ، خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه، هر زمان Π/2 ، در میان روابط بین زاویه ها داشته باشیم، […]