نیمساز یک زاویه و ویژگی های آن

در این فیلم آموزشی به بخش اول فصل دو ریاضی 2 تجربی یعنی نیمساز و ویژگی های آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو نیمساز و ویژگی های آن نیمساز یک زاویه دارای ویژگی های زیر می باشد. هر نقطه بر روی نیمساز یک زاویه، از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است. هر نقطه که […]