قضیه اساسی تشابه

در این فیلم آموزشی با موضوع تشابه مثلث ها و قضیه اساسی یا اصلی تشابه آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه اساسی تشابه قضیه اساسی تشابه: اگر خطی موازی یکی از اضلاع مثلث، دو ضلع دیگر را قطع کند در این صورت مثلث کوچکی که به وجود می آید با مثلث بزرگ اولیه متشابه است. […]