نسبت های مثلثاتی زوایای متمم و مکمل

در این فیلم آموزشی در مورد نسبت های مثلثاتی زوایای متمم، مکمل و ساده کردن آن ها توضیح داده شده است. پخش ویدئو نسبت های مثلثاتی زوایای مکمل نسبت های مثلثاتی زوایایی به فرم kΠ±θ (زوایای مکمل): نسبت مثلثاتی عوض نمی شود. 2kΠ معادل صفر و (2k+1) Π معادل Π است. علامت را با توجه […]

اتحادهای مقدماتی مثلثاتی

در این فیلم آموزشی با اتحادهای مقدماتی مثلثاتی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اتحادهای مقدماتی مثلثاتی اتحادهای مقدماتی مثلثاتی از جمله اتحادهای مهمی هستند که در نمونه تست های کنکور مهم می باشند. این اتحادها به شرح زیر می باشند. حاصل جمع توان دوم سینوس و کسینوس یک زاویه برابر با مقدار یک […]