ویژگی ها و روابط لگاریتمی

در این فیلم آموزشی با بخش اول ویژگی های لگاریتم آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ویژگی های تابع لگاریتم همان طور که می دانیم: logba=c ↔ a=bc . اکنون می توانیم ویژگی های لگاریتم را مطرح کنیم: رابطه ی بین لگاریتم 2 و 3 به صورت زیر می باشد. این رابطه در تست های کنکور […]

تابع لگاریتم و ویژگی های آن

در این فیلم آموزشی تابع لگاریتم و نمودار آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو تابع لگاریتم و ویژگی های آن تعریف تابع لگاریتم: وارون تابع نمایی f(x)=ax را تابع لگاریتم می گوییم و با نماد f-1(x)=logax نشان می دهیم. f(x)=ax ↔ f-1(x)=logax مثال: وارون تابع f(x)=3x را بیابید؟ وارون این تابع برابر با f-1(x)=log3x […]