افراز مجموعه ها و معرفی جدول طلایی تعداد افرازها

در این فیلم آموزشی به موضوع افراز مجموعه ها و جدول طلایی تعداد افرازها پرداخته شده است. پخش ویدئو افراز مجموعه ها افراز یک مجموعه: عبارت است از تقسیم یک مجموعه به چند زیر مجموعه به طوری که : مثال) برای مجموعه {1,2,3,4,5} افرازهای 2 عضوی، 3 عضوی و 5 عضوی بنویسید؟ افرازها به صورت […]

تست کنکور اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها

در این فیلم آموزشی با نمونه تست های اجتماع، اشتراک، تفاضل مجموعه ها و برابری مجموعه ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو نمونه تست اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها به نمونه تست اول دقت کنید: تست اول) اگر A={a,b,c,d}، B={b,c,d,e} و داشته باشیم A∩B ⊆X ⊆A ∪B، چند مجموعه X وجود دارد؟ الف) 5 […]

اجتماع، اشتراک، تفاضل و برابری مجموعه ها

در این فیلم آموزشی با موضوع اجتماع، اشتراک، تفاضل مجموعه ها و برابری مجموعه ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو برابری مجموعه ها دو مجموعه مساوی : دو مجموعه A و B را مساوی گوییم هرگاه هر عضوی از A در B و هر عضوی از B در A موجود باشد. به عبارتی A ⊆B […]

نمونه تست مجموعه ها و زیر مجموعه ها

در این فیلم آموزشی به حل تست هایی در مورد موضوع زیرمجموعه و شمارش زیر مجموعه ها خواهیم پرداخت. پخش ویدئو نمونه تست مجموعه ها و زیر مجموعه ها به نمونه تست اول در مورد موضوع زیر مجموعه توجه فرمایید: تست اول) مجموعه {a,b ,{a},{b},{a,b},{b,a}}، چند زیر مجموعه غیر تهی دارد؟ الف) 31 ب) 32 […]

مجموعه ها و زیر مجموعه ها

در این فیلم آموزشی به موضوع مجموعه ها، زیر مجموعه ها، عضویت و تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه n عضوی پرداخته شده است. پخش ویدئو مجموعه ها و زیر مجموعه ها در این قسمت به معرفی مجموعه و زیر مجموعه می پردازیم.تعلق ( عضویت) : می گوییم a متعلق به مجموعه A است و […]