واسطه حسابی و قانون اندیس ها در دنباله حسابی

در این فیلم آموزشی با موضوع واسطه حسابی و قانون اندیس ها در دنباله حسابی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو واسطه حسابی چیست؟ نکته: در هر دنباله حسابی، جمله عمومی نسبت به n، حداکثر درجه 1 است. یعنی دنباله حسابی از یک الگوی خطی پیروی می کند. به نمونه تست های زیر دقت کنید: تست […]