انواع متغیر در آمار

در این فیلم آموزشی با موضوع انواع متغیرها شامل کمی، کیفی، گسسته، پیوسته، اسمی و ترتیبی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو متغیر چیست؟ تعریف متغیر: متغیر، ویژگی از اعضای جامعه است که بررسی و مطالعه می شود و معمولا از یک عضو به عضو دیگری تغییر می کند. عددی که به متغیر نسبت می دهیم […]

آمار، نمونه و جامعه چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع آمار، تعریف نمونه و جامعه آشنا خواهید شد. پخش ویدئو آمار، نمونه و جامعه چیست؟ آمار: مجموعه ای از اعداد، ارقام و اطلاعات است و مجموعه روش هایی که شامل جمع آوری اعداد و ارقام، سازماندهی، تحلیل، نمایش، تفسیر داده ها و در نهایت نتیجه گیری، قضاوت و پیش […]

دو پیشامد ناسازگار چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع محاسبه احتمال تفاضل دو پیشامد، احتمال اشتراک، اجتماع و تفاضل دو پیشامد ناسازگار آشنا خواهید شد. پخش ویدئو احتمال تفاضل دو پیشامد فرض کنید A و B دو پیشامد دلخواه باشند. احتمال تفاضل دو پیشامد A و B از طریق رابطه زیر محاسبه خواهد شد: احتمالات دو پیشامد ناسازگار […]

اجتماع، اشتراک و تفاضل پیشامدها

در این فیلم آموزشی با موضوع اعمال روی پیشامدها شامل اجتماع، اشتراک و تفاضل پیشامدها، متمم یک پیشامد و احتمال رخداد یک پیشامد آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اعمال روی پیشامدها اعمال روی پیشامدها: اگر A و B دو پیشامد در فضای نمونه S باشند آنگاه:الف) اجتماع دو پیشامد : (A∪B) بدین منظور است که […]