آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک در دانشگاه‌های برتر

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک در دانشگاه‌های برتر
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک در دانشگاه‌های برتر
فهرست مطالب

یکی از رشته‌های پرمتقاضی در گروه ریاضی، رشته مهندسی مکانیک است. متقاضیان زیادی برای ورود به این رشته با همدیگر در کنکور سراسری رقابت می‌کنند. اطلاع از کارنامه و درصد قبولی مهندسی مکانیک در دانشگاه‌های برتر جهت طراحی و اجرای برنامه‌ریزی هدف‌مندتر و کسب حداقل رتبه لازم ضروری است. در این نوشتار آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک در دانشگاه‌های برتر را ارائه کرده‌ایم.

با گزینه دو همراه باشید.

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک در دانشگاه‌های برتر

رتبه قبولی مهندسی مکانیک در دانشگاه تهران

داوطلبان رشته مهندسی مکانیک بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور ریاضی اطلاع داشته باشند تا انتخاب رشته خود را به صورت هوشمندانه انجام دهند. به‌این‌ترتیب قصد داریم رتبه‌های قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳) را در جدول‌های زیر شرح دهیم:

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران روزانه دانشگاه تهران در منطقه 1

نتایج حاصل از بررسی رتبه و کارنامه های قبولی مهندسی عمران​​ دانشگاه تهران در منطقه یک کنکور سراسری سال گذشته نشان می دهد که آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران روزانه دانشگاه تهران ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در منطقه 1 و درصدهای مکتسبه در هر درس به شرح زیر می باشد:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تهران در منطقه 1
ریاضی 51 29 41
فیزیک 79 68 74
شیمی 48 46 47
شهر تهران تهران تهران
رتبه در منطقه 1 354 415 515
رتبه کشوری 533 632 786

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تهران در منطقه 2

بر اساس اطلاعات داوطلبین در سال گذشته، درصدهای موردنیاز و آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تهران در منطقه 2 در جدول زیر گردآوری شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تهران در منطقه 2
ادبیات 52 67 75
عربی 86 74 70
معارف 71 90 83
زبان 89 62 86
ریاضی 71 62 43
فیزیک 78 73 72
شیمی 69 54 48
شهر ساوه همدان قم
رتبه در منطقه 2 119 194 347
رتبه کشوری 402 649 1110

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تهران در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تهران در منطقه 3 و درصدهای داوطلبین قبول شده در این رشته در جدول زیر بیان شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی شریف در منطقه 2
ادبیات 74 66 80 - -
عربی 87 86 72 - -
معارف 87 87 76 - -
زبان 95 37 90 - -
ریاضی 67 82 80 39 50
فیزیک 98 89 67 92 80
شیمی 64 44 40 66 30
شهر یزد کرمان زنجان تهران -
رتبه در منطقه 2 25 72 128 69 163
رتبه کشوری 99 256 449 221 542

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در کنکور 1401

حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است. همچنین میانگین درصد قبولی داوطلبان کنکور برای قبولی در این رشته و دانشگاه نیز بیان شده است.

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در کنکور 1401
نام درس درصد موردنیاز
ریاضیات 40
فیزیک 70
شیمی 40
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 1 رتبه 385 تا 656
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 2 رتبه 162 تا 433
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 3 رتبه 31 تا 214

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی شریف در منطقه 1

درصدهای قبولی و آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی شریف در منطقه 1 در جدول زیر بیان شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی شریف در منطقه 1
ادبیات 91 70 80 - - -
عربی 75 62 75 - - -
معارف 90 90 86 - - -
زبان 85 47 74 - - -
ریاضی 70 79 75 53 48 50
فیزیک 90 84 77 85 84 90
شیمی 76 69 64 51 27 40
شهر تهران تهران اصفهان تهران تهران -
رتبه در منطقه 1 57 136 162 238 289 348
رتبه کشوری 83 211 252 367 447 523

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی شریف در منطقه 2

بر اساس اطلاعات داوطلبین در سال گذشته درصدهای قبولی و آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی شریف در منطقه 2 در جدول زیر ذکر شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی شریف در منطقه 2
ادبیات 74 66 80 - -
عربی 87 86 72 - -
معارف 87 87 76 - -
زبان 95 37 90 - -
ریاضی 67 82 80 39 50
فیزیک 98 89 67 92 80
شیمی 64 44 40 66 30
شهر یزد کرمان زنجان تهران -
رتبه در منطقه 2 25 72 128 69 163
رتبه کشوری 99 256 449 221 542

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی شریف در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی شریف در منطقه 3 و درصدهای داوطلبین در کنکور سال گذشته در جدول زیر ذکر شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی شریف در منطقه 3
ادبیات 90 68 74 -
عربی 80 75 80 -
معارف 91 64 74 -
زبان 62 67 56 -
ریاضی 67 54 64 20
فیزیک 86 82 66 60
شیمی 64 59 42 50
شهر مهریز فردیس شهر قدس -
رتبه در منطقه 3 8 42 59 92
رتبه کشوری 190 749 999 1523

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در کنکور 1401

حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است. همچنین میانگین درصد قبولی داوطلبان کنکور برای قبولی در این رشته و دانشگاه نیز بیان شده است.

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در کنکور 1401
نام درس درصد موردنیاز
ریاضیات 50
فیزیک 80
شیمی 50
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 1 رتبه 18 تا 348
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 2 رتبه 47 تا 163
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 3 رتبه 5 تا 55

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه امیرکبیر در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه امیرکبیر ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در منطقه 1 و درصدهای مکتسبه در هر درس به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه امیرکبیر در منطقه 1
ادبیات 71 78 71 -
عربی 64 68 72 -
معارف 71 68 76 -
زبان 82 87 38 -
ریاضی 58 70 66 42
فیزیک 73 66 72 67
شیمی 60 36 34 39
شهر اصفهان تهران شیراز تهران
رتبه در منطقه 1 455 548 668 757
رتبه کشوری 731 883 1084 1161

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه امیرکبیر در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه امیرکبیر ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در منطقه 2 و درصدهای مکتسبه در هر درس به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه امیرکبیر در منطقه 2
ادبیات 82 66 54
عربی 84 67 54
معارف 90 68 86
زبان 81 56 84
ریاضی 55 67 48
فیزیک 57 55 68
شیمی 53 59 51
شهر کاشان اردبیل کرج
رتبه در منطقه 2 205 316 438
رتبه کشوری 685 1027 1395

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه امیرکبیر در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی مکانیک​ روزانه دانشگاه امیرکبیر در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه امیرکبیر در منطقه 3
ادبیات 84 79 47
عربی 78 76 48
معارف 91 78 74
زبان 84 48 23
ریاضی 35 54 51
فیزیک 71 56 63
شیمی 52 60 44
شهر آزادشهر اسکو شهریار
رتبه در منطقه 3 49 56 176
رتبه کشوری 841 960 2621

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر در کنکور 1401

حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است. همچنین میانگین درصد قبولی داوطلبان کنکور برای قبولی در این رشته و دانشگاه نیز بیان شده است.

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر در کنکور 1401
نام درس درصد موردنیاز
ریاضیات 30
فیزیک 60
شیمی 30
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 1 رتبه 677 تا 796
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 2 رتبه 209 تا 408
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 3 رتبه 37 تا 278

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه علم و صنعت در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه علم و صنعت ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در منطقه 1 و درصدهای مکتسبه در هر درس به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران روزانه دانشگاه علم و صنعت در منطقه 1
ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی شهر رتبه در منطقه 1 رتبه کشوری
75 76 72 90 48 55 39 تهران 1045 1720
72 66 79 90 44 64 33 تهران 1122 1854
52 46 59 89 56 66 45 تهران 1136 1875
- - - - 21 35 22 تهران 1828 2968

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه علم و صنعت در منطقه 2

درصدهای موردنیاز برای قبولی و آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دوره روزانه در دانشگاه علم و صنعت برای داوطلبین منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران روزانه دانشگاه علم و صنعت در منطقه 2
ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی شهر رتبه در منطقه 2 رتبه کشوری
66 75 74 57 50 66 41 یزد 545 1757
70 43 74 44 48 69 31 یزد 723 2347
64 64 74 55 50 72 20 بجنورد 752 2448

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه علم و صنعت در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی مکانیک​ روزانه دانشگاه علم و صنعت در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران روزانه دانشگاه علم و صنعت در منطقه 3
ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی شهر رتبه در منطقه 3 رتبه کشوری
48 60 87 77 27 35 46 قائن 302 4112
46 48 56 91 55 63 7 شهریار 325 4403
50 44 87 66 31 60 22 ملارد 331 4476

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت در کنکور 1401

حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است. همچنین میانگین درصد قبولی داوطلبان کنکور برای قبولی در این رشته و دانشگاه نیز بیان شده است.

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت در کنکور 1401
نام درس درصد موردنیاز
ریاضیات 30
فیزیک 60
شیمی 30
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 1 رتبه 1006 تا 1115
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 2 رتبه 384 تا 884
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 3 رتبه 78 تا 381

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در منطقه 1 و درصدهای مکتسبه در هر درس به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 1
ادبیات 63 52 - - -
عربی 78 66 - - -
معارف 75 48 - - -
زبان 62 68 - - -
ریاضی 44 57 22 43 22
فیزیک 74 70 47 41 69
شیمی 59 29 30 36 17
شهر تهران تهران تهران تهران تهران
رتبه در منطقه 1 704 1508 1435 1570 1789
رتبه کشوری 1149 2492 2271 2508 2901

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 2

درصدهای موردنیاز برای قبولی و آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دوره روزانه در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای داوطلبین منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 2
ادبیات 80 60 58 - -
عربی 62 63 75 - -
معارف 84 82 70 - -
زبان 79 70 57 - -
ریاضی 35 53 36 15 25
فیزیک 66 52 71 35 48
شیمی 42 32 34 35 16
شهر ساری اهواز سمنان تهران تهران
رتبه در منطقه 2 523 740 914 1187 1403
رتبه کشوری 1674 2414 2928 3675 4292

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی مکانیک​ روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 3
ادبیات 76 47 50
عربی 62 43 23
معارف 90 82 78
زبان 84 72 63
ریاضی 49 31 41
فیزیک 66 43 45
شیمی 16 50 28
شهر نکا فیروزکوه پاکدشت
رتبه در منطقه 3 124 266 397
رتبه کشوری 1908 3709 5273

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در کنکور 1401

حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است. همچنین میانگین درصد قبولی داوطلبان کنکور برای قبولی در این رشته و دانشگاه نیز بیان شده است.

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در کنکور 1401
نام درس درصد موردنیاز
ریاضیات 30
فیزیک 60
شیمی 30
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 1 رتبه 1006 تا 1115
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 2 رتبه 384 تا 884
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 3 رتبه 78 تا 381

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 1 و درصدهای موردنیاز برای قبولی در این رشته در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 1
ادبیات 56 72 74 -
عربی 39 58 71 -
معارف 76 66 84 -
زبان 13 95 37 -
ریاضی 56 34 42 30
فیزیک 65 35 39 40
شیمی 31 43 23 30
شهر تبریز تهران تهران -
رتبه در منطقه 1 1631 1849 2113 2250
رتبه کشوری 2720 3089 3564 3726

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 2

درصدهای قبولی و آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 2 در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 2
ادبیات 70 52 56 -
عربی 42 40 83 -
معارف 90 71 80 -
زبان 42 84 89 -
ریاضی 46 49 25 30
فیزیک 44 43 68 60
شیمی 35 37 25 10
شهر میبد قم کرمان -
رتبه در منطقه 2 905 1014 1120 1348
رتبه کشوری 2900 3247 3520 4142

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی مکانیک​ روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 3
ادبیات 28 38 64 -
عربی 59 58 63 -
معارف 50 68 82 -
زبان 90 88 39 -
ریاضی 67 51 28 10
فیزیک 57 51 29 20
شیمی 18 9 27 10
شهر گنبد طبس فردیس -
رتبه در منطقه 3 266 408 504 3737
رتبه کشوری 3709 5393 6335 21582

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 1

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی مکانیک​ روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز در منطقه 1 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 1
ادبیات 59 47 35 -
عربی 35 18 16 -
معارف 79 66 39 -
زبان 48 38 6 -
ریاضی 18 36 31 10
فیزیک 21 29 35 20
شیمی 25 14 1 10
شهر شیراز تهران شیراز -
رتبه در منطقه 1 5538 6095 9161 10528
رتبه کشوری 10218 11347 18114 22949

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 2

درصدهای قبولی و آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 2 براساس اطلاعات داوطلبین سال گذشته در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 2
ادبیات 58 46 47 - -
عربی 59 30 43 - -
معارف 83 51 58 - -
زبان 76 48 17 - -
ریاضی 27 25 20 3 10
فیزیک 46 34 25 4 20
شیمی 23 20 11 9 10
شهر اهواز اهواز اهواز اهواز -
رتبه در منطقه 2 1789 4073 5634 10038 13806
رتبه کشوری 5485 11697 15703 27424 36941

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی مکانیک​ روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 3
ادبیات 59 23 28 -
عربی 63 42 23 -
معارف 51 78 39 -
زبان 57 45 39 -
ریاضی 11 19 26 10
فیزیک 25 29 29 10
شیمی 14 16 13 10
شهر امیدیه شوشتر شوشتر -
رتبه در منطقه 3 1532 1641 2031 8070
رتبه کشوری 14533 15233 17906 37959

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 1 و درصدهای داوطلبین در کنکور سال گذشته در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 1
ادبیات 56 71 - - -
عربی 79 66 - - -
معارف 84 84 - - -
زبان 84 39 - - -
ریاضی 69 32 17 10 15
فیزیک 66 63 33 38 46
شیمی 29 36 20 16 10
شهر شیراز شیراز شیراز شیراز شیراز
رتبه در منطقه 1 672 1688 3246 3570 4369
رتبه کشوری 1091 2813 5641 6279 7899

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 2 و همچنین درصدهای دروس داوطلبین در کنکور سال گذشته در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 2
ادبیات 71 62 74
عربی 58 28 32
معارف 80 58 71
زبان 4 49 90
ریاضی 22 40 22
فیزیک 62 49 52
شیمی 42 37 32
شهر فسا بوشهر کرج
رتبه در منطقه 2 1054 1410 1466
رتبه کشوری 3376 4416 4597

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی مکانیک​ روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 3
ادبیات 68 51 67
عربی 48 64 51
معارف 74 55 80
زبان 31 21 77
ریاضی 52 51 34
فیزیک 65 64 26
شیمی 46 36 18
شهر برازجان خرامه برازجان
رتبه در منطقه 3 116 219 519
رتبه کشوری 1823 3158 6449

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه فردوسی مشهد در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه فردوسی مشهد در منطقه 1 و درصدهای داوطلبین در کنکور سال گذشته در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه فردوسی مشهد در منطقه 1
ادبیات 72 51 - - -
عربی 82 54 - - -
معارف 87 63 - - -
زبان 64 48 - - -
ریاضی 50 39 31 19 16
فیزیک 67 62 69 26 15
شیمی 49 29 37 9 9
شهر مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد
رتبه در منطقه 1 624 2519 887 4399 4683
رتبه کشوری 1013 4282 1371 7966 8577

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه فردوسی مشهد در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه فردوسی مشهد در منطقه 2 و همچنین درصدهای دروس داوطلبین در کنکور سال گذشته در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه فردوسی مشهد در منطقه 2
ادبیات 50 47 50
عربی 51 67 70
معارف 72 55 67
زبان 79 44 64
ریاضی 38 35 22
فیزیک 64 51 38
شیمی 26 15 8
شهر گرگان اهواز قم
رتبه در منطقه 2 1211 1925 3624
رتبه کشوری 3815 5840 10570

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه فردوسی مشهد در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی مکانیک​ روزانه دانشگاه فردوسی مشهد در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه فردوسی مشهد در منطقه 3
ادبیات 48 35 59
عربی 62 52 52
معارف 83 70 71
زبان 44 77 25
ریاضی 40 34 19
فیزیک 59 55 51
شیمی 20 24 31
شهر جغتای زرند سرایان
رتبه در منطقه 3 308 440 490
رتبه کشوری 4240 5846 6212

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تبریز در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تبریز در منطقه 1 و درصدهای داوطلبین در کنکور سال گذشته در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تبریز در منطقه 1
ادبیات 62 48 36 -
عربی 76 50 20 -
معارف 60 67 46 -
زبان 82 87 62 -
ریاضی 49 28 20 3
فیزیک 45 41 35 36
شیمی 39 17 17 20
شهر تبریز تبریز تبریز تبریز
رتبه در منطقه 1 1707 4384 7838 4837
رتبه کشوری 2841 7889 15149 8910

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تبریز در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تبریز در منطقه 2 و همچنین درصدهای دروس داوطلبین در کنکور سال گذشته در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تبریز در منطقه 2
ادبیات 56 34 34
عربی 22 19 38
معارف 76 74 72
زبان 81 50 32
ریاضی 39 22 10
فیزیک 47 58 15
شیمی 29 24 22
شهر سنندج کرمانشاه مرند
رتبه در منطقه 2 1480 3068 7104
رتبه کشوری 4648 8998 19599

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تبریز در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی مکانیک​ روزانه دانشگاه تبریز در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تبریز در منطقه 3
ادبیات 43 43 36
عربی 56 44 31
معارف 68 72 63
زبان 67 64 70
ریاضی 20 31 12
فیزیک 36 38 20
شیمی 41 18 9
شهر بیجار مهاباد آذرشهر
رتبه در منطقه 3 558 748 2682
رتبه کشوری 6785 8387 22063

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه 1 و درصدهای داوطلبین در کنکور سال گذشته در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه 1
ادبیات 80 60 36 -
عربی 80 70 24 -
معارف 80 84 90 -
زبان 64 28 31 -
ریاضی 59 40 59 23
فیزیک 83 69 78 38
شیمی 59 47 10 19
شهر اصفهان اصفهان اصفهان اصفهان
رتبه در منطقه 1 274 1187 1953 3677
رتبه کشوری 437 1959 3265 6469

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه 2 و همچنین درصدهای دروس داوطلبین در کنکور سال گذشته در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه 2
ادبیات 68 67 58
عربی 82 82 84
معارف 74 86 90
زبان 75 79 32
ریاضی 44 19 31
فیزیک 57 47 56
شیمی 37 48 24
شهر یزد قم اردکان
رتبه در منطقه 2 695 921 1219
رتبه کشوری 2259 2948 3868

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی مکانیک​ روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه 3
ادبیات 67 43 63
عربی 58 36 48
معارف 86 68 75
زبان 48 42 67
ریاضی 35 37 15 19
فیزیک 60 51 57 55
شیمی 51 17 19 10
شهر زرند میبد ابرکوه اصفهان
رتبه در منطقه 3 132 572 643 1202
رتبه کشوری 2042 6892 7455 9742

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه گیلان در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه گیلان در منطقه 1 و درصدهای داوطلبین در کنکور سال گذشته در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه گیلان در منطقه 1
ریاضی 18 11 5 12
فیزیک 23 19 23 4
شیمی 12 18 9 15
شهر رشت رشت رشت رشت
رتبه در منطقه 1 5391 7545 7956 8295
رتبه کشوری 10088 15143 16140 16981

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه گیلان در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه گیلان در منطقه 2 و همچنین درصدهای دروس داوطلبین در کنکور سال گذشته در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه گیلان در منطقه 2
ادبیات 78 51 20 -
عربی 42 51 24 -
معارف 47 62 32 -
زبان 84 84 84 -
ریاضی 22 13 8 9
فیزیک 40 38 6 13
شیمی 28 40 5 11
شهر رشت رشت رشت رشت
رتبه در منطقه 2 2080 2564 8702 7500
رتبه کشوری 6317 7675 23683 20814

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه گیلان در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی مکانیک​ روزانه دانشگاه گیلان در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه گیلان در منطقه 3
ادبیات 38 51 27
عربی 51 24 30
معارف 79 27 71
زبان 55 72 28
ریاضی 30 7 4
فیزیک 43 31 15
شیمی 17 22 19
شهر املش ملارد آستارا
رتبه در منطقه 3 734 2215 4131
رتبه کشوری 8287 19178 30068

پرسش و پاسخ

 محدوده رتبه و درصد قبولی مهندسی مکانیک روزانه دانشگاه تهران در سهمیه مناطق مختلف متفاوت است شما می‌توانید با توجه به سهمیه منطقه خود آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک این دانشگاه را در این نوشتار مشاهده نمایید.

داوطلبین می‌توانند با توجه به رتبه‌های پذیرفته‌شدگان سال‌های گذشته میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

داوطلبین با مشاهده کارنامه آخرین نفر قبولی مهندسی مکانیک در دانشگاه های برتر مانند دانشگاه تهران، صنعتی شریف، فردوسی مشهد و … می توانند یک دید کلی نسبت به انتخاب رشته داشته باشند.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x