جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم

امتحان نهایی زبان انگلیسی مخصوص تمامی رشته های نظری پایه دوازدهم می باشد. این امتحان به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 40 نمره برگزار می شود. کتاب زبان انگلیسی 3 شامل 3 درس می باشد که هر درس آن نیز خود به 9 بخش تقسیم شده است. در کنار کتاب اصلی یک کتاب کار نیز برای دانش آموزان طراحی گردیده است تا تمرینات متناسب با موضوع درس انجام دهند. این درس برای دانش آموزان کلیه رشته های نظری تدریس می شود و امتحان نهایی آن به صورت هم زمان برای دانش آموزان تمامی رشته ها برگزار می گردد.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس زبان انگلیسی در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی امتحان، سوالات پرتکرار و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

مجموعه سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم

آرشیو سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس زبان انگلیسی سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی زبان انگلیسی از دی 97 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بخش بندی کتاب زبان انگلیسی 3

کتاب زبان انگلیسی دوازدهم 3 درس دارد. هر درس شامل 9 بخش است که به ترتیب عبارتند از:  Get Ready، Conversation ، New Words & Expressions، Reading، Vocabulary Development، Grammar، Listening & Speaking، Writing، What You Learned.
علاوه بر کتاب درسی در برنامه آموزشی دانش آموزان پایه دوازدهم یک کتاب کار زبان انگلیسی نیز گنجانده شده است تا دانش آموزان تمرین های درست و هدفمندی داشته باشند.

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی دوازدهم

بارم امتحان نهایی زبان انگلیسی دوازدهم از 40 نمره و به صورت زیر می باشد:

مهارت شنیداری یا Listening حدود 9 نمره: 4 نمره از متون کتاب با حداکثر 2 متن، 5 نمره خارج از کتاب با حداکثر 3 متن. (متن های خارج از کتاب باید در محدوده مفاهیم کتاب باشد.)

مهارت خوانداری یا Reading شامل 10 نمره: 4 نمره در محدوده کتاب و 6 نمره از مفاهیم خارج از کتاب اما در همان محدوده.

مهارت نوشتاری یا Writing شامل 8 نمره.

واژگان یا بخش Vocabulary حدود 6 نمره.

دستور زبان یا Grammer نیز حدود 7 نمره.

در طراحی سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی دوازدهم، به مهارت های متفاوت دانش آموز توجه می شود.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی دوازدهم
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی زبان انگلیسی + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی سالیان گذشته نشان می دهد که علیرغم تفاوت در سوالات اما ترتیب و موضوعات سوالات امتحانی تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد. در ادامه نمونه هایی از سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی آورده شده است:

1- جملات زیر را با کلمات داده شده کامل کنید. (یک کلمه اضافی است) (1.5 نمره)

suppose, use up, distinguished, fossil

.Oil, coal and natural gas are three common ………….fuels

پاسخ : fossil (0.5)

.Don’t …………………. all the milk, we need some for breakfast

پاسخ : use up (0.5)

.Dr. Gharib was known as a ……………… university professoe in our counrtry

پاسخ : (distinguished (0.5

خرداد 1400

2- پاسخ صحیح را از بین گزینه های داده شده انتخاب کنید. (1 نمره)

.The woman ……………. you met yesterday is coming to dinner

                                   a. whom           b. when            c. where       d. which

پاسخ : (a) (0.5) 

 

 

.The first fast food restaurants ……………….. in our city thirty years ago

a. opens                           b. were opening           c. were opened                       d. can open

پاسخ : (c) (0.5)

دی 1400

3- شکل صحیح فعل داخل پرانتز را در جای خالی بنویسید. (1 نمره)

She was upset because she ……………….. a bad score .(get)

پاسخ : had got / gotten (1)

شهریور 1400

4- متن زیر را با کلمات ربط (but, and, so, or) ، کامل کنید. (1 نمره)

Teachers work hard every day to make sure you have learnt your lessons, (47)……they deserve your

respect. You should know their values, (48)…… tell them that you are grateful to them for their

help. You may sometimes forget their kindness, (49) ……..you need to remember that they shape

your lives like your parents. Treat them well when they are still around, (50) ……. you will be sorry

one day. 

پاسخ

so  (0.5) .47

48. and (0.5)

49. but (0.5) 

or (0.5) .50

خرداد 1399

5- با هر گروه از کلمات زیر یک جمله کامل بنویسید. (1 نمره)

.went / my brother / to the library / at all / he / didn’t / but / study

پاسخ : 

  My brother went to the library , but he didn’t study at all. (1)

دی 1398

برای موفقیت در امتحان نهایی زبان انگلیسی باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

نکات مهم درباره امتحان نهایی زبان انگلیسی

در امتحان نهایی زبان انگلیسی دوازدهم بخش Listening یا گوش دادن در ابتدای آزمون و به صورت سراسری پخش می شود. دانش آموزان برای پاسخ به سوالات این بخش باید با تمرکز بالا به آن گوش بسپارند.

مهارت صحبت کردن یا Speaking در ارزشیابی مستمر و متناسب با چک لیست مخصوصی سنجیده می شود و در امتحان نهایی سوالی از این بخش وجود ندارد.

برای موفقیت در امتحان نهایی زبان انگلیسی باید توانایی های مختلف زبانی و دانش کافی و مورد انتظار با سطح کتاب را داشته باشید.

سوالات امتحان نهایی زبان حدود 20 عدد است اما اغلب سوالات خود به چند بخش تقسیم می شود.

وقت امتحان نهایی زبان انگلیسی 120 دقیقه می باشد.

سوالات متداول

در امتحان نهایی زبان انگلیسی دوازدهم مهارت های مختلف زبان انگلیسی سنجیده می شود. امتحان از 40 نمره می باشد و به ترتیب مهارت شنیداری 9 نمره، مهارت خوانداری 10 نمره، مهارت نوشتاری 8 نمره، واژگان 6 نمره و دستور زبان 7 نمره دارد.

تعداد سوالات امتحان نهایی زبان 20 سوال است که برخی سوالات چندبخشی می باشد. مدت زمان امتحان نیز حدود 120 دقیقه است.

از بخش what you learned در امتحان نهایی سوالی طراحی نمی شود. همچنین مهارت مکالمه یا speaking در ارزشیابی مستمر مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.