جستجو
Close this search box.

ساده کردن عبارات مجموعه ای به کمک نمودار ون، دو مجموعه جدا از هم و مجزا درس 2 فصل اول آمار و احتمالات

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی به حل نمونه تست هایی از مبحث جبر مجموعه ها با کمک نمودار ون و مبحث دو مجموعه جدا و مجزا از هم می پردازیم.     ساده کردن عبارات مجموعه ای به کمک نمودار ون: برای ساده کردن برخی از عبارات مجموعه ای می توانیم به کمک نمودار […]