جستجو
Close this search box.

مبتدا و خبر

مبتدا و خبر

در این فیلم آموزشی به مبحث مبتدا و خبر در زبان عربی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو مبتدا به اسم یا ضمایر منفصل مانند هو، هی، هما و … و یا اسم اشاره ای مانند هذا، تلک و … که در ابتدای جمله قرار می گیرد، مبتدا گفته می شود. خبر خبر اسمی است که معنای […]

جمله فعلیه و جمله اسمیه

جمله فعلیه و جمله اسمیه

در این فیلم آموزشی به شناخت جمله اسمیه و جمله فعلیه در زبان عربی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو جمله فعلیه در زبان عربی به جمله‌هایی که با فعل شروع می‌شوند، جمله فعلیه می گویند. مثالی از جمله فعلیه در زبان عربی در ادامه بیان شده است: شَرِبَ الطّفلُ الماء: کودک آب را نوشید. جمله اسمیه […]

ترجمه افعال ثلاثی مزید

ترجمه افعال ثلاثی مزید

در این فیلم آموزشی به بررسی تست هایی با موضوع ترجمه باب های افعال ثلاثی مزید خواهیم پرداخت. پخش ویدئو در ویدئوی آموزشی این جلسه به درس چهارم کتاب عربی دهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک خواهیم پرداخت. این نکته را مدنظر داشته باشید که برای ترجمه باب های مختلف افعال ثلاثی مزید  […]

آموزش باب تفاعل، تفعیل، مفاعله و افعال

باب تفاعل، تفعیل، مفاعله و افعال

 در این ویدئوی آموزشی قصد داریم به بررسی چهار باب جدید افعال ثلاثی مزید بپردازیم. این چهار باب عبارتند از تفاعل، تفعیل، مفاعله و افعال. پخش ویدئو در ویدئوی آموزشی این جلسه به درس چهارم کتاب عربی دهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک می پردازیم. معرفی باب تفاعل، تفعیل، مفاعله و افعال چهار […]

نکات تستی افعال ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید

نکات تستی فعل ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید

 در این ویدئوی آموزشی قصد داریم مباحثی در زمینه تست های کنکور مبحث افعال ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید را به شما آموزش دهیم. پخش ویدئو در ویدئوی آموزشی این جلسه با بیان دو نمونه تست چهارگزینه ای کنکور تفاوت فعل های ماضی و امر باب های مزید را بررسی می کنیم. سپس به تفاوت […]

فعل ثلاثی مجرد و فعل ثلاثی مزید

فعل ثلاثی مجرد و فعل ثلاثی مزید

در این ویدئو درس سوم عربی دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و بخش فعل های ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید بررسی می شود. پخش ویدئو فعل ثلاثی مجرد فعل هایی که صیغه سوم شخص مفرد مذکر غایب آنها از سه حرف تشکیل شده باشد را فعل ثلاثی مجرد می گویند. مثال فعل ثلاثی […]