جستجو
Close this search box.

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم شهریور 1399 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم شهریور 1399 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب ریاضی 3 رشته تجربی به آموزش مفاهیمی مانند تابع، حد و مشتق، هندسه و مثلثات و احتمال می پردازد. این دروس برای دانش آموزان رشته تجربی در نظر گرفته شده است. کتاب ریاضی […]

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم خرداد 1399 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم خرداد 1399 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب ریاضی 3 رشته تجربی به آموزش مفاهیمی مانند تابع، حد و مشتق، هندسه و مثلثات و احتمال می پردازد. این دروس برای دانش آموزان رشته تجربی در نظر گرفته شده است. کتاب ریاضی […]

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم دی 1398 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم دی 1398 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب ریاضی 3 رشته تجربی به آموزش مفاهیمی مانند تابع، حد و مشتق، هندسه و مثلثات و احتمال می پردازد. این دروس برای دانش آموزان رشته تجربی در نظر گرفته شده است. کتاب ریاضی […]

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم شهریور 1398 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم شهریور 1398 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب ریاضی 3 رشته تجربی به آموزش مفاهیمی مانند تابع، حد و مشتق، هندسه و مثلثات و احتمال می پردازد. این دروس برای دانش آموزان رشته تجربی در نظر گرفته شده است. کتاب ریاضی […]

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم خرداد 1398 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم خرداد 1398 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب ریاضی 3 رشته تجربی به آموزش مفاهیمی مانند تابع، حد و مشتق، هندسه و مثلثات و احتمال می پردازد. این دروس برای دانش آموزان رشته تجربی در نظر گرفته شده است. کتاب ریاضی […]

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم دی 1397 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم دی 1397 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب ریاضی 3 رشته تجربی به آموزش مفاهیمی مانند تابع، حد و مشتق، هندسه و مثلثات و احتمال می پردازد. این دروس برای دانش آموزان رشته تجربی در نظر گرفته شده است. کتاب ریاضی […]

امتحان نهایی شیمی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم دی 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی شیمی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم دی 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی شیمی 3 ویژه رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب شیمی 3 رشته تجربی به بررسی ساختار، رفتار و تغییر مواد می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک و تجربی تدریس می شود. کتاب شیمی 3 پایه دوازدهم مکمل […]

امتحان نهایی شیمی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم شهریور 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی شیمی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم شهریور 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی شیمی 3 ویژه رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب شیمی 3 رشته تجربی به بررسی ساختار، رفتار و تغییر مواد می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک و تجربی تدریس می شود. کتاب شیمی 3 پایه دوازدهم مکمل […]

امتحان نهایی شیمی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم خرداد 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی شیمی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم خرداد 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی شیمی 3 ویژه رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب شیمی 3 رشته تجربی به بررسی ساختار، رفتار و تغییر مواد می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک و تجربی تدریس می شود. کتاب شیمی 3 پایه دوازدهم مکمل […]

امتحان نهایی شیمی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم دی 1399 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی شیمی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم دی 1399 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی شیمی 3 ویژه رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب شیمی 3 رشته تجربی به بررسی ساختار، رفتار و تغییر مواد می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک و تجربی تدریس می شود. کتاب شیمی 3 پایه دوازدهم مکمل […]