جستجو
Close this search box.

نون وقایه و کاربرد آن

نون وقایه و کاربرد آن

در این ویدئوی آموزشی درس عربی مبحث نون وقایع به شما آموزش داده خواهد شد. همچنین مثال هایی از کاربرد آن نیز بیان می شود. پخش ویدئو نون وقایه در زبان عربی هر گاه بخواهیم ضمیر “ی” را همراه یک فعل یا برخی کلمات مانند “لیت، إنّ و …” به کار ببریم، میان فعل، حرف […]

حرف «حتّی» و «لـ» قبل از فعل

در این ویدئوی آموزشی درس عربی مبحث کاربرد حرف «حتّی» و «لـ» قبل از فعل به شما آموزش داده خواهد شد. همچنین مثال هایی از کاربرد آن نیز بیان می شود. پخش ویدئو حرف «حتّی» و «لـ» قبل از فعل دو حرف «حتّی» و «لـ» در صورتی که قبل از فعل بیاید، حرف جر محسوب […]

خبر مقدم و مبتدای موخر

خبر مقدم و مبتدای موخر

در این ویدئوی آموزشی به ادامه مبحث جار و مجرور در زبان عربی می پردازیم. همچنین با تعاریفی همچون خبر مقدم و مبتدای موخر که در کتاب عربی دهم بیان شده است، نیز آشنا خواهیم شد. پخش ویدئو خبر جار و مجرور در زبان عربی گاهی جار و مجرور می تواند در نقش خبر ظاهر […]

جار و مجرور و حروف جر

جار و مجرور و حروف جر

در این ویدئو آموزشی درس هفتم عربی پایه دهم به مبحث جار و مجرور به طور مفصل می پردازیم. همچنین حروف جر و روش تشخیص جار و مجرور در جمله برای شما بیان می شود. پخش ویدئو جار و مجرور به کلمات و حروفی مانند فی، مِن، اِلی، علی، عن، لِ، حتّی و … حروف […]

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم دی 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم دی 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب ریاضی 3 رشته تجربی به آموزش مفاهیمی مانند تابع، حد و مشتق، هندسه و مثلثات و احتمال می پردازد. این دروس برای دانش آموزان رشته تجربی در نظر گرفته شده است. کتاب ریاضی […]

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم شهریور 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم شهریور 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب ریاضی 3 رشته تجربی به آموزش مفاهیمی مانند تابع، حد و مشتق، هندسه و مثلثات و احتمال می پردازد. این دروس برای دانش آموزان رشته تجربی در نظر گرفته شده است. کتاب ریاضی […]

ترجمه اسم با مضاف الیه و صفت

ترجمه اسم با مضاف الیه و صفت

در این ویدئو ترجمه اسم با مضاف الیه و صفت در زبان عربی آموزش داده می شود. همچنین یک مثال نیز برای تفهیم بهتر موضوع در ذهن دانش آموز ذکر خواهد شد.  پخش ویدئو ترجمه اسم با مضاف الیه و صفت گاهی یک اسم با مضاف‌الیه و صفت هر دو همراه است؛ در این صورت […]

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم خرداد 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم خرداد 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب ریاضی 3 رشته تجربی به آموزش مفاهیمی مانند تابع، حد و مشتق، هندسه و مثلثات و احتمال می پردازد. این دروس برای دانش آموزان رشته تجربی در نظر گرفته شده است. کتاب ریاضی […]

ترجمه فعل مجهول

ترجمه فعل مجهول در زبان عربی

در این ویدئو ترجمه فعل مجهول در زبان عربی آموزش داده می شود. همچنین یک مثال و تست برای تفهیم بهتر موضوع در ذهن دانش آموز ذکر خواهد شد.  پخش ویدئو ترجمه فعل مجهول فعل مجهول در زبان عربی، فعلی است که فاعل آن مشخص نباشد. در ترجمه فعل مجهول از عربی به فارسی، غالبا […]

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم دی 1399 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم دی 1399 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب ریاضی 3 رشته تجربی به آموزش مفاهیمی مانند تابع، حد و مشتق، هندسه و مثلثات و احتمال می پردازد. این دروس برای دانش آموزان رشته تجربی در نظر گرفته شده است. کتاب ریاضی […]