جستجو
Close this search box.

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم شهریور 1399 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم شهریور 1399 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی سلامت و بهداشت ویژه تمامی رشته، به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب سلامت و بهداشت به مفهوم سلامت و حوزه های مربوط به آن می پردازد. همچنین این کتاب دانش آموزان را با بیماری های روحی و جسمی و خطرات آنها و در نهایت روش […]

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم خرداد 1399 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم خرداد 1399 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی سلامت و بهداشت ویژه تمامی رشته، به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب سلامت و بهداشت به مفهوم سلامت و حوزه های مربوط به آن می پردازد. همچنین این کتاب دانش آموزان را با بیماری های روحی و جسمی و خطرات آنها و در نهایت روش […]

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم دی 1398 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم دی 1398 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی سلامت و بهداشت ویژه تمامی رشته، به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب سلامت و بهداشت به مفهوم سلامت و حوزه های مربوط به آن می پردازد. همچنین این کتاب دانش آموزان را با بیماری های روحی و جسمی و خطرات آنها و در نهایت روش […]

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم شهریور 1398 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم شهریور 1398 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی سلامت و بهداشت ویژه تمامی رشته، به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب سلامت و بهداشت به مفهوم سلامت و حوزه های مربوط به آن می پردازد. همچنین این کتاب دانش آموزان را با بیماری های روحی و جسمی و خطرات آنها و در نهایت روش […]

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم خرداد1398 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم خرداد1398 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی سلامت و بهداشت ویژه تمامی رشته، به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب سلامت و بهداشت به مفهوم سلامت و حوزه های مربوط به آن می پردازد. همچنین این کتاب دانش آموزان را با بیماری های روحی و جسمی و خطرات آنها و در نهایت روش […]