جستجو
Close this search box.

تعیین قطبیت مولکول‌ها

در این فیلم آموزشی، درباره ی موضوع تعیین قطبیت مولکول ها توضیح داده شده است. این مبحث جز موضوعات بسیار مهم است که در سال های آینده تحصیلی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پخش ویدئو تعیین قطبیت مولکول ها بدون توجه به شکل هندسی برای تعیین قطبیت مولکول ها، بدون توجه به شکل هندسی، […]

تاثیر دما بر انحلال پذیری مواد چیست؟

در این فیلم آموزشی، به بحث تغییرات رخ داده در محلول ها و انحلال پذیری در اثر تغییرات دما پرداخته شده است. پخش ویدئو تاثیر دما بر انحلال پذیری مواد یکی از موضوعات مطرح شده در بحث محلول ها خصوصا محلول های اشباع، تغییرات رخ داده در محلول ها در اثر سرما و گرما می […]