جستجو
Close this search box.

تابع جز صحیح و نمودار آن

در این فیلم آموزشی با توابع جز صحیح و نحوه رسم نمودار این توابع آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تابع جزء صحیح تابع جز صحیح یکی از توابع پلکانی مهم می باشد. تابعی که به هر عدد صحیح خود آن عدد و به هر عددی که بین دو عدد صحیح قرار دارد، عدد صحیح کوچکتر […]

تابع علامت و نمودار تابع علامت

در این فیلم آموزشی به موضوع تابع علامت، رسم نمودار توابع علامت و نکات آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو تابع علامت چیست؟ یکی از توابع پلکانی معروف، تابع علامت است که به صورت زیر تعریف می شود: در تابع علامت، اگر ورودی بزرگتر از صفر باشد، خروجی برابر با 1 خواهد شد. اگر ورودی تابع […]

تابع پلکانی چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع توابع پلکانی، تبدیل توابع پلکانی به چند ضابطه ای، تعریف این توابع از روی توابع چند ضابطه ای خواهیم پرداخت. پخش ویدئو تابع پلکانی تابعی چند ضابطه ای که در هر ضابطه، مقدار تابع عددی ثابت باشد را تابع پلکانی می نامند. رسم توابع پلکانی به عنوان مثال تابع […]

تابع چند ضابطه ای چیست؟

در این فیلم آموزشی با توابع چند ضابطه ای و رسم آن ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تابع چند ضابطه ای تابعی که در بخش های مختلف دامنه اش، ضابطه های مختلف دارد را تابع چند ضابطه ای می گویند. مثلا تابع زیر یک تابع دو ضابطه ای است که اگر ورودی آن از […]

تابع همانی چه نوع تابعی است؟

در این فیلم آموزشی در مورد توابع همانی و نمونه تست های آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو تابع همانی و ویژگی های آن به تابع f که به صورت زیر است، تابع همانی گفته خواهد شد. یعنی خروجی تابع، همان مقدار ورودی تابع است. نکته: هر نقطه از تابع همانی روی نیمساز ناحیه […]

تابع ثابت چه نوع تابعی است؟

در این فیلم آموزشی در مورد توابع ثابت، ویژگی های تابع ثابت و نکات آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو تابع ثابت چه تابعی است؟ به تابع زیر  که در آن برد تابع به صورت Rf = {c} است، تابع ثابت می گویند. در حقیقت خروجی تابع ثابت، مقداری ثابت است و به مقدار […]