جستجو
Close this search box.

نیروی الکتریکی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی

در این فیلم آموزشی با نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی آشنا خواهید شد. همچنین مثال و تست های مهمی درباره این نیرو برای شما بیان می شود. پخش ویدئو نیروی الکتریکی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی اگر بار الکتریکى q در میدان الکتریکى E ناشی از اجسام باردار دیگری قرار […]

میدان الکتریکی یکنواخت

در این فیلم آموزشی با میدان الکتریکی یکنواخت  آشنا خواهید شد. همچنین شیوه ساخت یک میدان الکتریکی یکنواخت به شما آموزش داده می شود. پخش ویدئو شیوه ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت ابتدا دو صفحه رسانای مشابه و بزرگ را در فاصله کم به صورت موازی یکدیگر قرار می دهیم. سپس بین آن دو صفحه اختلاف […]

ویژگی خطوط میدان الکتریکی

در این فیلم آموزشی با ویژگی های خطوط میدان الکتریکی  آشنا خواهید شد. همچنین مثال و تست های مهمی درباره ویژگی های این خطوط برای شما بیان می شود. پخش ویدئو میدان الکتریکی بارهای الکتریکی در فضای پیرامون خود میدان الکتریکی ایجاد می‌کنند. مایکل فارادی فیزیکدان معروف انگلیسی نخستین بار در قرن نوزدهم میلادی روشی […]

ترکیب یک تابع با معکوسش، مقایسه نمودار تابع و تابع معکوس

در این فیلم آموزشی به موضوع مقایسه نمودار یک تابع و معکوس آن و ترکیب تابع با معکوسش می پردازیم. پخش ویدئو مقایسه نمودار یک تابع و معکوس تابع مقایسه نمودار f و f-1 : نمودار یک تابع و معکوسش نسبت به خط y = x قرینه یکدیگر است. پس با داشتن نمودار f می […]

یافتن ضابطه معکوس یک تابع

در این فیلم آموزشی به روش یافتن ضابطه معکوس تابع و نمونه سوالات تستی آن می پردازیم. پخش ویدئو یافتن ضابطه معکوس یک تابع یافتن ضابطه معکوس تابع : اولا تابع باید یک به یک باشد تا معکوس پذیر باشد. برای یافتن معکوس تابع دو راه وجود دارد:  ابتدا جای x و y را عوض […]

تابع یک به یک چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع تابع یک به یک و نکات آن می پردازیم. پخش ویدئو تابع یک به یک چه تابعی است؟ تابع f:A→B را تابع یک به یک گوییم هرگاه f(α)=f(β)→α=β . به عبارتی به هر عضو در برد تابع، دقیقا یک عضو از دامنه نظیر شود. نکته: هر تابع یک به […]