جستجو
Close this search box.

روابط مهم جبر مجموعه ها

در این فیلم آموزشی در مورد روابط مهم و پر کاربرد برگرفته از مثال های حل شده و تمرینات کتاب بخش جبر مجموعه ها توضیح داده شده است. پخش ویدئو روابط مهم جبر گزاره ها روابط مهم و پر کاربردی که از متن کتاب درسی استخراج می شود به صورت زیر است: اشتراک دو مجموعه […]

قضیه دو شرطی زیر مجموعه ها

در این فیلم آموزشی با قضیه زیر مجموعه ها در جبر گزاره ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه دو شرطی در جبر گزاره ها قضیه: برای هر دو مجموعه دلخواه A و B از مجموعه مرجع U داریم: تست اول) اگر A∪(B-A)=B، آن گاه کدام گزینه درست است؟ الف) A ⊆Bب) 𝐵 ⊆𝐴ج) 𝐴= […]

دو مجموعه جدا از هم و مجزا

در این فیلم آموزشی با موضوع دو مجموعه جدا از هم و مجزا آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دو مجموعه مجزا و جدا از هم دو مجموعه جدا از هم ( مجزا): دو مجموعه A و B را جدا از هم گوییم اگر و فقط اگر هیچ اشتراکی نداشته باشند. نمودار ون دو مجموعه جدا […]

ساده کردن عبارات مجموعه ای به کمک نمودار ون

در این فیلم آموزشی به حل نمونه تست هایی از مبحث جبر مجموعه ها و ساده کرده عبارات مجموعه ای به کمک نمودار ون می پردازیم. پخش ویدئو ساده کردن عبارات مجموعه ای با نمودار ون ساده کردن عبارات مجموعه ای به کمک نمودار ون: برای ساده کردن برخی از عبارات مجموعه ای می توانیم […]

قوانین مجموعه ها، قانون دمورگان، جا به جایی و شرکت پذیری

در این فیلم آموزشی با قوانین مجموعه ها شامل قانون جا به جایی، شرکت پذیری، توزیع پذیری و قانون دمورگان، نکات و تست جبر مجموعه ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قوانین مجموعه ها قوانین مجموعه ها : قوانین جا به جایی، شرکت پذیری و توزیع پذیری در اجتماع و اشتراک مجموعه ها به صورت […]