جستجو
Close this search box.

مجموعه متناهی و نامتناهی چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع مجموعه های متناهی و نامتناهی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو مجموعه متناهی و نامتناهی چیست؟ مجموعه های متناهی و نامتناهی: مجموعه ای که تعداد اعضای آن یک عدد حسابی است، “مجموعه متناهی” می نامیم. در غیر این صورت به آن مجموعه نامتناهی گفته خواهد شد. مثال) […]