جستجو
Close this search box.

ذوزنقه محاطی و محیطی

در این فیلم آموزشی با موضوع ذوزنقه محاطی و محیطی و نکات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ذوزنقه محاطی و محیطی نکته: اگر یک ذوزنقه هم محاطی و هم محیطی باشد، مساحت این ذوزنقه برابر است با میانگین حسابی دو قاعده ضرب در میانگین هندسی آن‌ها. در واقع داریم: مساحت ذوزنقه محاطی و محیطی برابر […]

طول اضلاع چند ضلعی های منتظم محاطی و محیطی

در این فیلم آموزشی با موضوع طول اضلاع چندضلعی های منتظم محاطی و محیطی و نکات کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو طول اضلاع چندضلعی های منتظم محاطی و محیطی اندازه‌های اضلاع در n ضلعی‌های منتظم محاطی و محیطی : در دایرۀ C(O,R) یک n ضلعی منتظم می‌توان محاط کرد و بر این دایره یک nضلعی […]

دایره محاطی

در این فیلم آموزشی با موضوع دایره محاطی و طول پاره خط های مماس بر آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دایره محاطی و طول پاره خط های مماس بر آن محاسبه فاصلۀ رئوس مثلث تا نقاط تماس دوایر محاطی با اضلاع نظیر: اگر دایره محاطی مثلث در نقاط M,N و P بر سه ضلع مماس […]

امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دی 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی زبان خارجی 3 دی ماه 1402

امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 ویژه تمامی رشته های شاخه نظری شامل علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک و علوم و معارف اسلامی می باشد. این امتحان به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 40 نمره برگزار می شود. کتاب زبان انگلیسی 3 شامل 3 درس می باشد که هر درس آن نیز […]

دایره محاطی مثلث

در این فیلم آموزشی با موضوع دایره محاطی مثلث، دایره محاطی داخلی مثلث، دایره محاطی خارجی مثلث و نکات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دایره محاطی مثلث دایره محاطی مثلث، دایره‌هایی هستند که بر اضلاع مثلث یا امتداد آن‌ها مماس‌اند. هر مثلث دارای یک دایرۀ محاطی داخلی است که مرکز آن محل برخورد […]

دایره محیطی مثلث

در این فیلم آموزشی با موضوع دایره محیطی مثلث، شعاع دایره محیطی مثلث و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دایره محیطی مثلث دایره محیطی مثلث، دایره‌ای است که از سه رأس مثلث می‌گذرد و مرکز آن محل همرسی عمودمنصف‌های اضلاع است. این نقطه در مثلث حاده‌الزاویه داخل مثلث، در مثلث قائم‌الزاویه وسط وتر […]

چند ضلعی محیطی چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع چند ضلعی محیطی و ویژگی های آن ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو چند ضلعی محیطی چیست؟  چند ضلعی محیطی، یک چندضلعی است که همۀ اضلاع آن بر یک دایره مماس‌اند. نقطۀ O مرکز دایره‌ای است که بر همۀ اضلاع مماس است و این نقطه از تمام ضلع‌ها به […]

چند ضلعی محاطی

در این فیلم آموزشی با موضوع چند ضلعی های محاطی و ویژگی های آن ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو چند ضلعی محاطی چند ضلعی محاطی، یک چندضلعی است که همۀ رأس‌های آن روی یک دایره قرار داشته باشد. نقطۀ O مرکز دایره‌ای است که از همۀ رأس‌ها می‌گذرد، پس باید O محل همرسی عمودمنصف‌های […]

مماس مشترک خارجی و داخلی دو دایره

در این فیلم آموزشی با موضوع مماس مشترک خارجی و داخلی دو دایره و نکات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو مماس مشترک خارجی و داخلی دو دایره مماس مشترک دو دایره خطی است که بر هر دو دایره مماس باشد. اگر دو دایره در یک طرف خط مماس باشند، این خط مماس مشترک […]