جستجو
Close this search box.

تشخیص نوع مثلث با کمک قضیه کسینوس ها

در این فیلم آموزشی با موضوع تشخیص نوع مثلث با کمک قضیه کسینوس ها و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تشخیص نوع مثلث با کمک قضیه کسینوس ها در مثلث ABC با اندازه ‏های اضلاع a، b و c می ‏توان نوع مثلث را به این صورت تشخیص داد: (a بزرگ‏ترین ضلع […]

قضیه هرون

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه هرون و نمونه سوالات تستی و کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه هرون مساحت مثلث ABC با اندازه‏ های اضلاع a، b و c از رابطۀ زیر به‏ دست می‏ آید: (P نصف محیط است) این رابطه به دستور هرون معروف است. بهتر است از دستور هرون […]

قضیه طول نیمسازها

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه طول نیمسازها در هندسه و نکات مهم کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه طول نیمسازها در مثلث ABC با اندازه‏ های اضلاع a، b و c، اگر AD نیمساز داخلی رأس A باشد، طول نیمساز را می ‏توان از روابط زیر به ‏دست آورد. به این روابط […]

قضیه نیمسازها

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه نیمسازها در هندسه و نکات مهم تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه نیمسازها در هر مثلث نیمسازهای داخلی و خارجی هر زاویه، ضلع مقابل را به نسبت دو ضلع دیگر تقسیم می‏ کند:. به این رابطه قضیه نیمسازها گفته خواهد شد.  به طور مثال در شکل زیر […]

قضیه استوارت

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه استوارت در هندسه و نکات مهم کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه استوارت در مثلث ABC با اندازۀ اضلاع a، b و c اگر M نقطه‏‏ ای دلخواه روی ضلع BC باشد، مطابق شکل همواره رابطۀ زیر برقرار است. به این روابط قضیه استوارت گفته خواهد شد. […]

قضیه میانه ها

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه میانه ها در هندسه و نکات مهم کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه میانه ها در مثلث ABC با اندازه‏ های اضلاع a، b و c همواره بین طول میانه‏ ها و اضلاع روابط زیر برقرار است. به این روابط قضیه میانه ها گفته خواهد شد.  قضیه […]

قضیه کسینوس ها

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه کسینوس ها در هندسه و نکات مهم کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه کسینوس ها در مثلث ABC با اندازه‏ های اضلاع a، b و c همواره روابط زیر برقرار است. به این روابط قضیه کسینوس ها گفته خواهد شد. در واقع قضیه کسینوس ها بیان می […]

قضیه سینوس ها

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه سینوس ها در هندسه و نکات مهم کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه سینوس ها در مثلث ABC با اندازه ‏های اضلاع a، b و c، نسبت اندازۀ هر ضلع به سینوس زاویۀ مقابل، همواره ثابت و برابر قطر دایرۀ محیطی است. قضیه سینوس ها نسبت اندازه هر […]

مسئله هرون

در این فیلم آموزشی با موضوع هرون، کاربرد تبدیلات هندسی (یافتن کوتاه ترین مسیر) و نکات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو مسئله هرون مسئله هرون: دو نقطۀ A و B در یک طرف خط d قرار دارند. برای یافتن نقطه‌ای روی خط d که مجموع فاصله‌های آن از A و B مینیمم باشد، باید […]

کاربرد تبدیلات هندسی (مسائل هم محیطی)

در این فیلم آموزشی با موضوع کاربرد تبدیلات هندسی (مسائل هم محیطی) و نکات مهم آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کاربرد تبدیلات (مسائل هم محیطی) یکی از کاربردهای بازتاب، حل مسائل هم محیطی است. در این گونه مسائل هدف این است که بدون تغییر محیط یک چندضلعی، مساحت آن چندضلعی را تغییر دهیم.   به […]