جستجو
Close this search box.

دسته‌بندی: ویدئوی دروس یازدهم

آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

قضیه هرون

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه هرون و نمونه سوالات تستی و کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه هرون مساحت مثلث ABC با اندازه‏ های اضلاع a، b

ادامه مطلب »

قضیه طول نیمسازها

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه طول نیمسازها در هندسه و نکات مهم کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه طول نیمسازها در مثلث ABC با اندازه‏ های اضلاع

ادامه مطلب »

قضیه نیمسازها

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه نیمسازها در هندسه و نکات مهم تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه نیمسازها در هر مثلث نیمسازهای داخلی و خارجی هر زاویه،

ادامه مطلب »

قضیه استوارت

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه استوارت در هندسه و نکات مهم کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه استوارت در مثلث ABC با اندازۀ اضلاع a، b و

ادامه مطلب »

قضیه میانه ها

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه میانه ها در هندسه و نکات مهم کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه میانه ها در مثلث ABC با اندازه‏ های اضلاع

ادامه مطلب »

قضیه کسینوس ها

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه کسینوس ها در هندسه و نکات مهم کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه کسینوس ها در مثلث ABC با اندازه‏ های اضلاع

ادامه مطلب »

قضیه سینوس ها

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه سینوس ها در هندسه و نکات مهم کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه سینوس ها در مثلث ABC با اندازه ‏های اضلاع

ادامه مطلب »

مسئله هرون

در این فیلم آموزشی با موضوع هرون، کاربرد تبدیلات هندسی (یافتن کوتاه ترین مسیر) و نکات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو مسئله هرون مسئله هرون: دو نقطۀ A و

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید