آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ضریب تغییرات چیست؟

در این فیلم آموزشی در مورد ضریب تغییرات و چگونگی محاسبه آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو ضریب تغییرات چیست؟ ضریب تغییرات: نسبت انحراف معیار به میانگین را ضریب تغییرات

ادامه مطلب »

انحراف معیار چیست؟

در این فیلم آموزشی در مورد انحراف معیار و چگونگی محاسبه آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو انحراف معیار چیست؟ واحد واریانس، مربع واحد داده ها است. این موضوع

ادامه مطلب »

واریانس و نحوه محاسبه آن

در این فیلم آموزشی با واریانس، مفهوم واریانس و نحوه محاسبه آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو واریانس چیست؟ واریانس یکی از فاکتورهای مهم جهت تشخیص پراکندگی در یک جمله

ادامه مطلب »

دامنه تغییرات داده ها و چارک ها

در این فیلم آموزشی به موضوع دامنه تغییرات و چارک ها خواهیم پرداخت. پخش ویدئو دامنه تغییرات دامنه تغییرات ساده ترین شاخص پراکندگی است و اختلاف بزرگترین و کوچکترین داده

ادامه مطلب »

احتمال شرطی چیست؟

در این فیلم آموزشی در مورد احتمال شرطی و نکات آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو احتمال شرطی چیست؟ احتمال شرطی در مورد مسائلی صحبت می کند که صورت

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید