آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی شهریور 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی شهریور 1402 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی شهریور 1401 با پاسخ تشریحی
فهرست مطالب

امتحان نهایی جامعه شناسی 3 رشته علوم انسانی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب جامعه شناسی شامل 10 درس است. در این درس دانش آموز با ظرفیت های علوم انسانی و اجتماعی آشنا می شود و از آن استفاده خواهد کرد. مباحث این کتاب در ادامه مباحث دو کتاب جامعه شناسی 1 و 2 تالیف شده است. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته علوم انسانی شهریور 1402 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی 3 رشته انسانی شهریور 1402

1- جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید. (1 نمره)

الف) علوم اجتماعی، كنش های اجتماعی و پیامدهای آن يعنی ………….. را مطالعه می كنند.

پاسخ : پدیده های اجتماعی (0.5)

 

ب) رويکردی كه جامعه شناسی را در زمره دانش تجربی و ابزاری قرار می دهد با نام ………….. شناخته می شود.

پاسخ : جامعه شناسی تبیینی (0.5)

2- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (2 نمره)

الف) چرا آگاهی و دانش های موجود در كنش های روزمره مانند راه رفتن، حرف زدن و… از نظر ما پنهان است؟

پاسخ : به سبب عادت (0.5)


ب) آمريت (فرماندهی و فرمانبری) نهادينه در جامعه، چه نام دارد؟

پاسخ : قدرت (0.5)


پ) چرا علم پزشکی با آنكه درباره انسان بحث می كند، جزء علوم انسانی نیست؟

پاسخ : زیرا فعالیت های غیرارادی، کنش نیستند. (0.5)


ت) تفاوت های اسمی و نابرابری های طبیعی در چه صورتی مورد توجه جامعه شناسان قرار می گیرد؟

پاسخ :در صورتی که به نابرابری های اجتماعی منجر شوند.(0.5)

3- با توجه به متن زیر به سؤالات داده شده پاسخ دهيد. (1 نمره)
« لمبروزو ( 1909 – 1836) در تحقیقاتی درباره رفتار جنايی، جمجمه ها، اسکلت ها، مدل های مومی و اشیای متعلق به
مجرمان را جمع آوری كرد. او می خواست مجرم بودن يا نبودن را با مشاهده ويژگی های جسمانی و ظاهری تشخیص
دهد.»
الف) از نظر نوع نگاه به
موضوع، چه شباهتی بین تحقیق لمبروزو و رويکرد جامعه شناسی تبیینی وجود دارد؟

پاسخ : پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی هستند. (0.5)

 

ب) اگر بررسی رفتار جنايی با رويکرد جامعه شناسی انتقادی باشد، هدف چه خواهد بود؟

پاسخ : 1- انتقاد از وضع موجود 2- تجویز وضع مطلوب و راه رسیدن به آن (ذکر یک مورد کافی است) (0.5)

4- جامعه شناسان در تحلیل چرايی وقوع خودكشی به چه عواملی توجه دارند؟ و چه نقدی بر آن وارد است؟ (1 نمره)

پاسخ : جامعه شناسانی که در تحلیل خودکشی به عوامل اقتصادی (0.25) مانند فقر، کاهش رفاه عمومی و… توجه کردند (0.25) از سوی برخی دیگر از جامعه شناسان با این انتقاد رو به رو هستند که نرخ خودکشی در بعضی از کشورها با سطح رفاه عمومی بالا، بیشتر از (0.25) برخی جوامع با سطح رفاه و شرایط اقتصادی پایین تر است. (0.25)

5- از گذشته تاكنون ابزارهای اعمال قدرت چه تغییراتی كرده است؟ (1 نمره)

پاسخ : امروزه از ابزارهای تنبیهی (زور، خشونت و…) کمتر از ابزارهای تشویقی (ثروت، درآمد، پاداش مالی و…) استفاده می شود) (0.5) و از ابزارهای تشویقی نیز کمتر از ابزارهای اقناعی (فکر، آموزش، تبلیغ و…) استفاده می شود. (0.5)

6- تفاوت های رويکرد اول (مدل لیبرالی) و رويکرد دوم (مدل كمونیستی) در رابطه با نابرابری اجتماعی را بنويسید.(دو مورد)

پاسخ : 1- رویکرد اول، طرفدار قشربندی اجتماعی است. اما رویکرد دوم، مخالف قشربندی اجتماعی است.
2- رویکرد اول، معتقد است نابرابری اجتماعی از تفاوت ها یا نابرابری های طبیعی ناشی می شود اما رویکرد دوم، نابرابری را نتیجه روابط سلطه جویانه میان انسان می داند که باید با آن مبارزه کرد.
3- رویکرد اول معتقد است نابرابری های اجتماعی عادلانه اند اما رویکرد دوم، عدالت اقتصادی را مهم می داند و معتقد است با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد.
4- رویکرد اول نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن نابرابری اجتماعی را نادیده می گیرد اما رویکرد دوم معتقد است
قشربندی توسط انسان ها پدید آمده اند و تداوم یا تغییر آن نیز به دست آنهاست.
5- رویکرد اول بر حوزه رقابت تاکید دارد اما رویکرد دوم بر حوزه برابری تاکید دارد.
6- در رویکرد اول، نقطه آغاز رقابت، عادلانه نیست اما در رویکرد دوم، نقطه پایان رقابت عادلانه نیست. (ذکر دو مورد کافی است. هر مورد 0.5)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب جامعه شناسی 3

کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم از 10 درس تشکیل شده است. در این کتاب دانش آموز با ظرفیت علوم انسانی و اجتماعی آشنا شده و از آن استفاده می کند. در کتاب حاضر دانش آموزان همانند کتاب های جامعه شناسی 1و 2 با برخی دیگر از پدیده های اجتماعی آشنا می‌شوند، و علاوه بر آن، کتاب دربارۀ علوم اجتماعی نیز سخن می گوید.

این کتاب سعی دارد رویکردهای مختلف جامعه شناسی مدرن را بررسی کند و نقاط قوت و ضعف هر کدام را مورد توجه قرار دهد؛ مثلاً نقطه قوت جامعه شناسی پوزیتیویستی را در مطالعه «نظم اجتماعی» و نقطه ضعف آن را در فهم «کنش اجتماعی» جستجو می کند. نقطه قوت جامعه شناسی تفهمی ـ تفسیری را در فهم «معنای زندگی» و نقطه ضعف آن را در مطالعه و بررسی «قدرت اجتماعی» نشان می دهد. نقطه قوت جامعه شناسی انتقادی را در مطالعه «نابرابری اجتماعی» و نقطه ضعف آن را در ارائه معیارهای جهان شمول برای رفع منازعات هویتی می بیند و در انتها به صورت مقایسه ای از علوم اجتماعی جهان اسلام و هویت متمایز آن سخن می گوید.

بارم بندی امتحان نهایی جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی 10 درس دارد و در امتحان نهایی از تمامی این دروس سوال مطرح می شود. بارم بندی در طراحی سوال به گونه ای است که مفاهیم نیم سال دوم اهمیت بیشتری دارد. در امتحان نهایی خرداد دروس 1 تا 5 که مربوط به نیم سال اول است در مجموع 5 نمره دارد. از هر کدام از دروس 6 تا 10 نیز 3 نمره سوال در امتحان نهایی طرح می گردد.

بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی نوبت شهریور و دی کمی تفاوت دارد. در این دو نوبت از هر کدام از دروس 1 تا 5 در امتحان 1.5 نمره و از هر کدام از دروس 6 تا 10 در امتحان 2.5 نمره سوال طرح می گردد.

با تمرین سوالات نهایی دوازدهم جامعه شناسی قبل از امتحان می توانید با نقاط ضعف خود آشنا شده و آنها را برطرف نمایید.

نکاتی درباره امتحان نهایی جامعه شناسی

توجه به دروس نیم سال دوم می تواند شانس کسب نمره بالا را در دانش آموزان افزایش دهد.

تمام بخش های بخوانیم و بدانیم کتاب در امتحان نهایی حذف خواهد شد.

در امتحان نهایی جامعه شناسی  حدود 15-20 سوال مطرح خواهد گردید و همین موضوع نشان دهنده تنوع بالای سوالات می باشد

وقت امتحان نهایی جامعه شناسی حدود 80 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

در امتحان نهایی جامعه شناسی نوبت خرداد از فصل یک، دو، سه، چهار، پنج در مجموع 5 نمره و از هر کدام از فصول 6 تا 10 هر کدام 3 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی قالب تقریبا ثابتی دارد. تعیین درستی یا نادرستی گزاره ها، پر کردن جای خالی، چند گزینه ای، پاسخ کوتاه و پاسخ تشریحی بخش های اصلی سوالات این امتحان می باشد.

مدت زمان امتحان نهایی حدود 80 دقیقه و حدود 15 تا 20 سوال مطرح می شود.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x