راهنمای کارنامه های فردی

ابر کارنامه گزینه دو در دوره اول متوسطه ودوره دوم متوسطه دارای رویکرد های متفاوتی است.از آنجایی که در دروه اول متوسطه هدف از آزمون سنجش و یادگیری است و معیارهایی مانند رتبه، درصد و تراز  تنها برای رتبه بندی و مقایسه دانش آموزان می باشد برای دوره اول متوسطه کاربردی ندارد. اما در دروه دوم متوسطه مقایسه دانش آموز با دیگران (رتبه، درصد و تراز) نقش مهمی در آزمون ها تستی و تشریحی دارد، بر طبق همین معیار کارنامه های گزینه دو برای این دو دوره متفاوت می باشد.

برای دسترسی به راهنمای دوره کد بر روی دکمه مدنظر کلیک نمایید