جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

مرور سرفصل‌های کتاب زیست یازدهم

مرور سرفصل‌های کتاب زیست یازدهم
نحوه مرور سرفصل‌ها و مباحث زیست شناسی یازدهم
فهرست مطالب

کتاب زیست شناسی یازدهم با 9 فصل، بیشترین محتوای آموزشی را در دوره دوم متوسطه ارائه می‌دهد. در این مقاله، به تحلیل و بررسی هر فصل و ارائه راهکارهای کاربردی برای مطالعه‌ی مؤثر آن‌ها پرداخته‌ایم.

با گزینه دو همراه باشید

نحوه مرور سرفصل‌ها و مباحث زیست شناسی یازدهم

فصل اول: تنظیم عصبی

 

 • این فصل شامل دو گفتار است که به معرفی و بررسی مولکول‌های بافت عصبی و وظایف هر یک می‌پردازد.

  گفتار اول: یاخته‌های بافت عصبی

  این بخش به تشریح ساختار بافت‌های عصبی، انواع یاخته‌های عصبی، پتانسیل آرامش، پمپ سدیم-پتاسیم و عملکرد هر یک می‌پردازد.

  گفتار دوم: ساختار دستگاه عصبی

  در این گفتار، جزئیات دستگاه عصبی مرکزی، ساختار مغز و دستگاه عصبی محیطی بررسی می‌شود و در پایان به دستگاه عصبی سایر جانوران پرداخته می‌شود. از این فصل معمولاً 2 تا 3 تست در کنکور طرح می‌شود.

فصل دوم: حواس

فصل دوم به معرفی و توضیح نحوه دریافت و انتقال اطلاعات از محیط توسط حواس در سه گفتار می‌پردازد.

گفتار اول: گیرنده‌های حسی

وظایف گیرنده‌های حسی، ویژگی‌های حواس پیکری و حواس ویژه و انواع آن‌ها در این گفتار بررسی می‌شود.

گفتار دوم: حواس ویژه

تفسیر و توضیح نحوه عملکرد حواس بینایی، شنوایی، تعادل، بویایی و چشایی و تشریح ساختار دستگاه‌های مرتبط با هرکدام در این گفتار صورت می‌گیرد.

گفتار سوم: گیرنده‌های حسی جانوران

این بخش به ساختار گیرنده‌های حسی سایر جانوران می‌پردازد. از این فصل معمولاً 3 تست در کنکور طرح می‌شود.

فصل سوم: دستگاه حرکتی

این فصل به بررسی ساختار دستگاه حرکتی بدن انسان می‌پردازد و شامل دو گفتار است:

گفتار اول: استخوان‌ها و اسکلت

اجزای تشکیل دهنده اسکلت بدن انسان، وظایف و اعمال آن‌ها و نحوه تشکیل و تخریب استخوان‌ها در این گفتار بررسی می‌شود.

گفتار دوم: ماهیچه و حرکت

ساختار ماهیچه، وظایف مهم در فرآیند حرکت، نحوه عملکرد ماهیچه‌ها و تشریح بافت آن‌ها در این گفتار آموزش داده می‌شود. از این فصل معمولاً 2 تست در کنکور طرح می‌شود.

فصل چهارم: تنظیم شیمیایی

این فصل شامل دو گفتار است که به بررسی ارتباط شیمیایی و غدد درون‌ریز می‌پردازد.

گفتار اول: ارتباط شیمیایی

نقش مولکول‌ها در برقراری ارتباط بین اعضای بدن و غده‌های مهم در این گفتار بررسی می‌شود.

گفتار دوم: غده‌های درون‌ریز

ساختار، عملکرد و وظایف غدد مهمی مانند هیپوفیز، تیروئید، فوق کلیوی، پاراتیروئید و لوزالمعده در این گفتار بررسی می‌شود. این فصل یکی از فصل‌های کم‌حجم کتاب زیست یازدهم است و در کنکور جزو مباحث به نسبت کم‌اهمیت محسوب می‌شود.

فصل پنجم: ایمنی

این فصل به تشریح ساختار دستگاه ایمنی بدن انسان و نحوه مقاومت در برابر بیماری‌ها در سه گفتار می‌پردازد.

گفتار اول: نخستین خط دفاعی

ساختار پوست و نحوه عملکرد آن در خط اول دفاعی بدن در این گفتار تدریس می‌شود.

گفتار دوم: دومین خط دفاعی

واکنش‌های عمومی و سریع و معرفی یاخته‌های بیگانه‌خوار در دستگاه ایمنی در این گفتار بررسی می‌شود.

گفتار سوم: سومین خط دفاعی

عملکرد لنفوسیت‌های نوع B و T و ایمنی در بدن جانوران در این گفتار تدریس می‌شود. از این فصل معمولاً 5 تست در کنکور طرح می‌شود.

فصل ششم: تقسیم یاخته

این فصل شامل سه گفتار است که به فرآیند تقسیم یاخته و ساختار آن‌ها می‌پردازد.

گفتار اول: فام‌تن (کروموزوم)

معرفی و تشریح ساختار DNA در این بخش انجام می‌شود.

گفتار دوم: رشتمان (میتوز)

نحوه تقسیم فام‌تن‌ها در رشتمان و مراحل آن به تفصیل بررسی می‌شود.

گفتار سوم: کاستمان (میوز) و تولید مثل جنسی

این فصل معمولاً در کنکور سهم مستقلی ندارد.

فصل هفتم: تولید مثل

این فصل به بررسی ساختار دستگاه تولید مثل در مردان و زنان پرداخته و شامل چهار گفتار است.

گفتار اول: دستگاه تولید مثل در مرد

معرفی اجزای تشکیل دهنده دستگاه تولید مثل در مردان و شرح وظایف هر یک در این گفتار انجام می‌شود.

گفتار دوم: دستگاه تولید مثل در زن

معرفی اجزای تشکیل دهنده دستگاه تولید مثل در زنان و شرح وظایف هر یک در این گفتار صورت می‌پذیرد.

گفتار سوم: رشد و نمو جنین

فرآیند لقاح، شکل‌گیری جنین و مراحل رشد جنین در این گفتار بررسی می‌شود.

گفتار چهارم: تولید مثل در جانوران

انواع تولید مثل در جانوران مختلف بررسی می‌شود. از این فصل معمولاً 3 تست در کنکور طرح می‌شود.

فصل هشتم: تولید مثل نهان‌دانگان

این فصل به بررسی ساختار دستگاه تولید مثل در مردان و زنان پرداخته و شامل چهار گفتار است.

گفتار اول: دستگاه تولید مثل در مرد

معرفی اجزای تشکیل دهنده دستگاه تولید مثل در مردان و شرح وظایف هر یک در این گفتار انجام می‌شود.

گفتار دوم: دستگاه تولید مثل در زن

معرفی اجزای تشکیل دهنده دستگاه تولید مثل در زنان و شرح وظایف هر یک در این گفتار صورت می‌پذیرد.

گفتار سوم: رشد و نمو جنین

فرآیند لقاح، شکل‌گیری جنین و مراحل رشد جنین در این گفتار بررسی می‌شود.

گفتار چهارم: تولید مثل در جانوران

انواع تولید مثل در جانوران مختلف بررسی می‌شود. از این فصل معمولاً 3 تست در کنکور طرح می‌شود.

فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک‌ها

این فصل شامل دو گفتار است:

گفتار اول: تنظیم‌کننده‌های رشد در گیاهان

نحوه تنظیم رشد گیاهان در این گفتار بررسی می‌شود.

گفتار دوم: پاسخ به محیط

واکنش گیاهان به محیط در این گفتار تشریح می‌شود. از این فصل معمولاً 1 تست در کنکور طرح می‌شود.

تکنیک های مرور فصل های زیست یازدهم

براساس سرفصل‌های کتاب زیست یازدهم، می‌توانید از تکنیک‌های مرور زیر برای هر فصل استفاده کنید:

فصل اول – تنظیم عصبی:

 • خواندن مطالب کلیدی: مطالعه و درک ساختار بافت‌های عصبی و پتانسیل آرامش.
 • مرور نمودارها و تصاویر: بررسی نمودارها و تصاویر مربوط به عملکرد عصبی برای تقویت درک بصری.
 • خلاصه‌نویسی: نکات مهم هر گفتار را خلاصه کنید.
 •  

فصل دوم – حواس:

 • نمودار و تصاویر: ساختار دستگاه‌های حسی (بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی) را با تصاویر مرور کنید.
 • خلاصه‌نویسی: انواع گیرنده‌های حسی و وظایف آن‌ها را خلاصه‌نویسی کنید.
 • حل تست‌های مرتبط: تست‌های مربوط به این فصل را حل کنید.
 •  

فصل سوم – دستگاه حرکتی:

 •  
 • از ساختارها: نکات کلیدی در مورد استخوان‌ها و عملکرد ماهیچه‌ها را یادداشت کنید.
 • توضیح تصاویر و نمودارها: درک بهتر از ساختارهای دستگاه حرکتی با توجه به تصاویر و نمودارهای موجود در کتاب.
 • تمرین تستی: سوالات تستی مرتبط با دستگاه حرکتی را حل کنید.
 •  

فصل چهارم – تنظیم شیمیایی:

 • تکمیل دیاگرام‌ها و جداول: برای درک بهتر نقش مولکول‌ها در ارتباطات شیمیایی، دیاگرام‌ها و جداول را تکمیل کنید.
 • ارائه مثال‌های عملی: مثال‌های عملی از نقش غده‌های مختلف در تنظیم شیمیایی را بررسی کنید.
 • خلاصه‌نویسی: نقش مولکول‌ها در ارتباطات شیمیایی و عملکرد غدد را خلاصه‌نویسی کنید.
 •  

فصل پنجم – ایمنی:

 • تکمیل جداول و توضیح نمودارها: بررسی جزئیات در مورد ساختار سیستم ایمنی با تکمیل جداول و توضیح نمودارها.
 • مرور پروسه‌های تعاملی: درک عمیق‌تر از پاسخ‌های دفاعی بدن با مرور پروسه‌های تعاملی سلولی و مولکولی.
 • نمودار و تصاویر: نمودارهای خط دفاعی بدن (پوست، لنفوسیت‌ها، پروتئین‌ها) را مرور کنید.
 • حل تست‌های مرتبط: تست‌های فصل ایمنی را حل کنید.
 •  

فصل ششم – تقسیم یاخته:

 • مطالعه مراحل تقسیم یاخته: درک مراحل میتوز و تأثیر آن بر تنوع ژنتیکی.
 • مقایسه با پدیده‌های دیگر: مقایسه فرآیند تقسیم یاخته در گیاهان و جانوران.
 •   خلاصه‌نویسی: ساختار DNA و فرآیندهای رشتمان و کاستمان را خلاصه‌نویسی کنید.
 • نمودار و تصاویر: نمودارهای مربوط به مراحل میتوز و میوز را مرور کنید.
 •  حل تست‌های مرتبط: تست‌های مربوط به این فصل را حل کنید.
 •  

فصل هفتم – تولید مثل:

 • بررسی ساختار جزئیات: بررسی جزئیات دستگاه تولید مثل در مردان و زنان با تأکید بر ساختارهای آن.
 • مرور چرخه حیات: مراجعه به فرآیند رشد و نمو جنین و تکامل آن در طول چرخه حیات.
 •   خلاصه‌نویسی: اجزای دستگاه تولید مثل مردان و زنان و فرآیند رشد جنین را خلاصه‌نویسی کنید.
 • نمودار و تصاویر: تصاویر دستگاه‌های تولید مثل را مرور کنید.
 • حل تست‌های مرتبط: تست‌های مربوط به تولید مثل را حل کنید.

فصل هشتم – تولید مثل نهان‌دانگان:

 • مطالعه مراحل تولید مثل غیرجنسی: بررسی مراحل تولید مثل در گیاهان و نکات کلیدی در این فرآیند.
 • خلاصه‌نویسی: روش‌های تولید مثل غیرجنسی و جنسی در گیاهان را خلاصه‌نویسی کنید
 • نمودار و تصاویر: نمودارهای فرآیند تشکیل یاخته‌های جنسی گیاهان را مرور کنید.
 • حل تست‌های مرتبط: تست‌های مربوط به این فصل را حل کنید.

 

فصل نهم – پاسخ گیاهان به محرک‌ها:

 • مطالعه مکمل مکمل مطالعه تنظیم کننده ها: تشریح وظایف تنظیم‌کننده‌های رشد در گیاهان و پاسخ آنها به محیط.

خلاصه‌نویسی: تنظیم‌کننده‌های رشد و پاسخ‌های گیاهان به محیط را خلاصه‌نویسی کنید.

نمودار و تصاویر: نمودارهای مربوط به پاسخ‌های گیاهان به محرک‌ها را مرور کنید.

 • حل تست‌های مرتبط: تست‌های مربوط به پاسخ گیاهان را حل کنید.

این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کنند تا مطالب را بهتر درک کرده و برای آزمون‌ها آماده شوید.

تکنیک‌های مرور برای هر فصل از کتاب زیست یازدهم

تکنیک‌های مرور برای هر فصل از کتاب زیست یازدهم در جدول زیر ارائه شده است:

تکنیک‌های مرور برای هر فصل از کتاب زیست یازدهم
فصل تکنیک‌های مرور
فصل اول – تنظیم عصبی خواندن مطالب کلیدی - مرور نمودارها و تصاویر
فصل دوم – حواس مکث در مطالعه - توضیحات جزئی
فصل سوم – دستگاه حرکتی یادداشت‌برداری از ساختارها - توضیح تصاویر و نمودارها
فصل چهارم – تنظیم شیمیایی تکمیل دیاگرام‌ها و جداول - ارائه مثال‌های عملی
فصل پنجم – ایمنی تکمیل جداول و توضیح نمودارها - مرور پروسه‌های تعاملی
فصل ششم – تقسیم یاخته مطالعه مراحل تقسیم یاخته - مقایسه با پدیده‌های دیگر
فصل هفتم – تولید مثل بررسی ساختار جزئیات - مرور چرخه حیات
فصل هشتم – تولید مثل نهان‌دانگان مطالعه مراحل تولید مثل غیرجنسی - پیوند با تجربیات عملی
فصل نهم – پاسخ گیاهان به محرک‌ها مطالعه تنظیم کننده ها - مکمل مطالعه تنظیم کننده ها

این جدول به شما کمک می‌کند تا به صورت منظم و سازمان‌یافته به مطالعه و مرور مطالب بپردازید و برای آمادگی بهتر در آزمون‌ها آماده شوید.

نتیجه‌گیری

با مطالعه دقیق این مقاله و بهره‌گیری از راهکارهای ارائه شده، می‌توانید مباحث مهم زیست یازدهم را به خوبی درک کرده و آمادگی لازم برای موفقیت در آزمون‌های خود را کسب کنید.

پرسش و پاسخ

  • بهترین زمان برای مرور مباحث زیست یازدهم، یک تا دو هفته قبل از آزمون‌های مهم مانند امتحانات نهایی یا کنکور است. در این مدت، می‌توانید مباحث را به طور کامل مرور کرده و نقاط ضعف خود را شناسایی کنید. همچنین مرور روزانه و هفتگی در طول سال تحصیلی به شما کمک می‌کند تا مطالب را بهتر در ذهن نگه دارید.

 1. استفاده از خلاصه‌نویسی و نکته‌برداری‌های کلیدی بهترین روش برای مرور سریع مباحث گسترده است. تهیه فلش کارت‌ها، مرور نمودارها و جداول، و همچنین حل سوالات تستی از مباحث مهم می‌تواند در زمان کوتاه به شما کمک کند.

 1. تکنیک توضیح دادن: مطالب را به زبان خودتان برای دیگران توضیح دهید.
 2. تکنیک فیش‌برداری: نکات کلیدی را روی کارت‌های کوچک بنویسید و مرتب مرور کنید.
 3. استفاده از تصاویر و نمودارها: تصاویر و نمودارها را به خاطر بسپارید و آن‌ها را در ذهن خود تجسم کنید.
 4. تمرین‌های تستی: حل تست‌های مختلف و مرور پاسخ‌های صحیح و ناصحیح به درک بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
 5.  
 • مطالعه‌ی عمیق: به جای مرور سریع، زمان بیشتری را به مطالعه‌ی عمیق مباحث پیچیده اختصاص دهید.
 • مشاهده ویدیوهای آموزشی: ویدیوهای آموزشی و توضیحات تصویری می‌توانند به درک بهتر مباحث کمک کنند.
 • استفاده از منابع جانبی: منابع کمک‌درسی و کتاب‌های آموزشی معتبر می‌توانند توضیحات جامع‌تری ارائه دهند.
 • شرکت در کلاس‌های تقویتی: حضور در کلاس‌های تقویتی و کارگاه‌های آموزشی نیز می‌تواند بسیار مفید باشد.
 • تمرین مستمر: با تمرین مستمر و حل نمونه سوالات تشریحی و تستی، مهارت‌های خود را تقویت کنید.
 • مدیریت زمان: در آزمون‌ها، زمان را مدیریت کنید و برای هر سوال زمان مناسبی اختصاص دهید.
 • مرور سریع نکات کلیدی: قبل از آزمون‌ها، نکات کلیدی و فرمول‌ها را مرور کنید.
 • تحلیل آزمون‌ها: بعد از هر آزمون، پاسخ‌های خود را تحلیل کنید و از اشتباهات خود درس بگیرید.
 • تکنیک‌های تصویری: استفاده از تصاویر و نمودارها برای درک ساختار و عملکرد دستگاه عصبی و ایمنی.
 • پرسش و پاسخ: پرسیدن سوال‌های مختلف از خود و پاسخ دادن به آن‌ها.
 • خلاصه‌نویسی: نوشتن خلاصه‌ای از هر گفتار و مرور آن‌ها.
 • تمرین تستی: حل سوالات تستی مرتبط با هر فصل و مرور پاسخ‌ها.
 • پایبندی به برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی مناسب برای مرور مباحث هر سه پایه و ترکیب آن‌ها.
 • پیش‌مطالعه و پس‌مطالعه: قبل از شروع مطالعه مباحث جدید، مباحث قبلی را مرور کنید.
 • ایجاد پل ارتباطی: بین مباحث مرتبط هر پایه ارتباط برقرار کنید و آن‌ها را به صورت یکپارچه مطالعه کنید.
 • حل تست‌های جامع: حل سوالات تستی جامع که مباحث هر سه پایه را پوشش می‌دهد.
نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x