جستجو
Close this search box.

رابطه سرعت متوسط واکنش و ضریب استوکیومتری فصل دوم شیمی یازدهم

در این فیلم آموزشی، به رابطه سرعت متوسط و ضریب استوکیومتری در شیمی یازدهم می پردازیم. پخش ویدئو ارتباط سرعت واکنش و ضریب استوکیومتری سرعت بر حسب مواد مختلف متناسب با ضریب استوکیومتری آن ها است. به طور مثال واکنش زیر را در  نظر بگیرید. در این واکنش، موردی که ضریب بزرگتری دارد سرعتش نیز […]