جستجو
Close this search box.

تست کنکور گزاره های مرکب و ترکیب گزاره ها درس 1 فصل اول آمار و احتمالات

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی به حل نمونه تست هایی در مورد موضوع گزاره های مرکب، ترکیب گزاره ها شامل ترکیب عطفی، فصلی، شرطی و دو شرطی می پردازیم.     تست اول) در جدول ارزش گزاره ها، ستون Ρ ∧ q ∼ به کدام صورت می تواند باشد؟ ن د ن ن د […]

ترکیب گزاره ها و ترکیب عطفی، فصلی، شرطی، دو شرطی درس 1 فصل اول آمار و احتمالات

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی در مورد ترکیب گزاره ها شامل ترکیب عطفی، ترکیب فصلی، ترکیب شرطی و ترکیب دو شرطی گزاره ها توضیح داده شده است.     ترکیب گزاره ها: از ترکیب دو یا چند گزاره به وسیله ادات ربط (رابط های گزاره ای)، گزاره های مرکب به دست می آید. ادات […]

گزاره نما، دامنه متغیر گزاره نما و مجموعه جواب گزاره نما درس 1 فصل اول آمار و احتمالات

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی با موضوع گزاره نما، دامنه متغیر گزاره نما، مجموعه جواب گزاره نما و نکات تستی آن آشنا خواهید شد.     گزاره نما: هر جمله خبری که شامل یک یا چند متغیر است و با جایگذاری مقادیری به جای متغیرها به یک گزاره تبدیل شود، گزاره نما نامیده می […]

جدول ارزش گزاره ها، تعداد حالت های جدول ارزش n گزاره درس 1 فصل اول آمار و احتمالات

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی به آموزش جدول ارزش گزاره ها و تعداد حالات آن خواهیم پرداخت.     جدول ارزش گزاره ها: برای هر n گزاره، می توان یک جدول ارزش گزاره ها تشکیل داد. جدول ارزش گزاره ها برای یک گزاره، دو گزاره و سه گزاره به صورت زیر است: p د […]

آموزش ماکزیمم و مینیمم در سهمی با مثال فصل یک حسابان

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی به موضوع ماکزیمم، مینیمم سهمی و مثال های آن خواهیم پرداخت.     ماکزیمم و مینیمم سهمی: تابعی که ضریب x2 ،در آن منفی شود و درجه دو باشد، در واقع وقتی در سهمی ضریب x2 منفی است، دارای مقدار ماکزیمم است. وقتی در سهمی ضریب x2 مثبت است، […]

صفرهای تابع (ریشه های تابع)، رسم نمودارهای سهمی فصل یک حسابان

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی به موضوع صفرهای تابع و رسم نمودارهای سهمی می پردازیم.     صفرهای تابع: صفرهای تابع f مقادیری از دامنه تعریف تابع f هستند که f(x) به ازای آن ها صفر شود. در واقع صفرهای تابع طول نقاط تلاقی نمودار f با محور طول ها می باشند.   به […]