جستجو
Close this search box.

سورها در منطق گزاره ها، سور عمومی، سور وجودی، نقیض گزاره های سوری درس 1 فصل اول آمار و احتمال

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی با سورها در مبحث منطق گزاره ها، سور عمومی، سور وجودی، ارزش گزاره های سوری و نقیض گزاره های سوری آشنا خواهید شد.     سورها: عبارت های  ” به ازای هر” ، “وجود دارد”، ” همه” و “به ازای برخی مقادیر”  که به سور معروفند، این عبارت ها […]

خاصیت جا به جایی گزاره ها، شرکت پذیری، پخشی، خاصیت جذب گزاره ها درس 1 فصل اول آمار و احتمال

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی به حل نمونه تست هایی راجع به قوانین گزاره ها و قوانین مهم منطق گزاره ها شامل  نقیض گزاره شرطی، عکس نقیض گزاره شرطی، خاصیت جا به جایی گزاره ها، شرکت پذیری، پخشی، خاصیت جذب گزاره ها خواهیم پرداخت.   تست اول) نقیض گزاره ” اگر  عددی اول باشد […]

ترکیب دو شرطی و شرطی، نقیض ترکیب دو شرطی درس 1 فصل اول آمار و احتمالات

پخش ویدئو در این فیلم آموزشی با نکاتی از قوانین گزاره ها، جبر گزاره ها، گزاره های مرکب، تعریف ریاضی ترکیب دو شرطی،گزاره های همیشه درست و معروف، گزاره های همیشه نادرست و معروف، تعریف ریاضی ترکیب شرطی و نقیض آن، نقیض ترکیب دو شرطی، عکس نقیض ترکیب شرطی آشنا خواهید شد. تعریف ریاضی ترکیب […]