جستجو
Close this search box.

فعل مضارع التزامی در زبان عربی و ترجمه آن

ترجمه فعل مضارع التزامی عربی

در این ویدئو آموزشی عربی پایه دهم به مبحث فعل مضارع التزامی در زبان عربی به طور مفصل می پردازیم. همچنین چگونگی ساخت فعل مضارع التزامی از فعل مضارع را آموزش می بینیم. پخش ویدئو فعل مضارع التزامی در زبان عربی وقتی کلمه “أن” به معنای “که” قبل از فعل مضارع بیاید، در اعراب آخر […]

موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه

روش تشخیص موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه

در این جلسه آموزش درس عربی پایه دهم به تشریح مبحث موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه در زبان عربی می پردازیم. پخش ویدئو موصوف و صفت در زبان عربی در زبان عربی به کلمه ای است كه درباره اسم توضيح می دهد صفت می گویند و به اسمی كه صفت درباره آن […]

تشخیص فاعل و مفعول

تشخیص فاعل و مفعول

در این جلسه آموزش درس عربی پایه دهم ویژه کنکور به طور کامل فاعل و مفعول را تشریح می دهیم و علائم آن جهت شناخت آسان در جملات را معرفی می کنیم. پخش ویدئو تعریف فاعل در زبان عربی هر فعلی انجام دهنده ای دارد که به آن فاعل می گویند. برای درک بهتر فاعل […]