جستجو
Close this search box.

زمان آینده با be going to

زمان آینده با be going to

در این فیلم آموزشی که به درس اول زبان انگلیسی دهم می پردازد با زمان آینده ساده با be going to و موارد کاربرد آن آشنا خواهیم شد. پخش ویدئو زمان آینده با be going to ساختار آینده ساده با be going to، زمانی به کار برده می شود که سابقه ذهنی وجود داشته باشد و […]