جستجو
Close this search box.

حروف اضافه on, in, at, by, or

حروف اضافه in, on, at, or, by

در این فیلم آموزشی با حروف اضافه زمان، حروف اضافه مکان، حروف اضافه وسایل نقلیه و … شامل on, in, at, by, or و موارد کاربرد آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو حروف اضافه زمان حروف اضافه ی (In, At, On) برای زمان کاربرد دارند. یعنی قبل از برخی اسامی که به زمان اشاره می […]

کاربرد can

کاربرد can

در این فیلم آموزشی با گرامر Can و موارد کاربرد آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کاربرد can کاربرد فعل وجهی can، در ادامه بیان شده است: توانایی انجام کار در زمان حال: فعل وجهی مورد نظر برای بیان توانایی در زمان حال قابل استفاده می باشد. مثالی از آن در زیر بیان شده است. […]

کاربرد may, might

کاربرد may, might

در این فیلم آموزشی با گرامر افعال وجهی “May, Might, Can” و موارد کاربرد آن آشنا خواهید شد. همچنین موارد و جایگاه استفاده حروف اضافه مختص زمان “in, at, on” بیان خواهد شد. پخش ویدئو کاربرد may, might افعال وجهی “May, Might” که ممکن بودن برخی امور را پیش بینی می کند، در موارد زیر […]