جستجو
Close this search box.

واژگان درس دوم زبان انگلیسی یازدهم

در این فیلم آموزشی با واژگان مهم و پر کاربرد درس دوم زبان انگلیسی یازدهم آشنا خواهید شد. همچنین معانی مختلف و مترادف کلمات مذکور نیز بیان شده است. پخش ویدئو واژگان درس دوم در زبان انگلیسی لغت “lifestyle” به معنی “سبک زندگی” می باشد. برای این کلمه می توان از صفات استفاده کرد. به […]

لغات What you learned درس اول زبان یازدهم

در این فیلم آموزشی، با واژگان بخش what you learned درس اول زبان انگلیسی یازدهم و واژه های مترادف آنها با مثال آشنا خواهید شد. پخش ویدئو what you learned کلمه “honestly” به معنی “صادقانه” می باشد و واژه truthfully مترادف آن است. لغت “make a different” به مفهوم “تفاوت قائل شدن” است. لغات “need, […]