جستجو
Close this search box.

زمان حال کامل (present perfect)

در این فیلم آموزشی، با گرامر زمان حال کامل (ماضی نقلی) و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو زمان حال کامل (ماضی نقلی) (The present perfect tense) در زبان انگلیسی برای ساخت زمان حال کامل (ماضی نقلی) از فرمول (قسمت سوم فعل have/ has +) استفاده خواهد شد. معمولا بعد از این […]

Conversation درس دوم زبان انگلیسی یازدهم

در این فیلم آموزشی، با نکاتی درباره Conversation درس دوم زبان انگلیسی یازدهم آشنا خواهید شد. پخش ویدئو Conversation درس دوم زبان انگلیسی یازدهم لغت “coach” به معنی “مربی، وسیله نقلیه ارزان برای مردم” می باشد. عبارت “coach potato” به مفهوم ” فردی که دائما روی کاناپه نشسته و تلویزیون مشاهده می کند” است. کلمه “get” […]

واژه سازی با compare

در این فیلم آموزشی، با واژه Compare و ساخت واژگان با این لغت آشنا خواهید شد. پخش ویدئو compare لغت “compare” به معنی “مقایسه کردن” است. اسم این کلمه، واژه “comparison” به مفهوم “مقایسه”، قید آن “comparatively” به معنی “به طور مقایسه”، صفت آن   “comparable” به مفهوم “قابل مقایسه” و “comparative” به مفهوم “مقایسه ای” […]

قیود محدودیت (Restricted adverbs)

در این فیلم آموزشی با انواع قیود محدودیت (Restricted adverbs) آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قیود محدودیت کننده (Restricted adverbs) قیود محدود کننده (Restricted adverbs) شامل “seldom, rarely, barely, hardly, never, scarcely” می باشند. از این قیود نیز می توان در ابتدای جمله استفاده نمود. این قیود در ابتدای جمله به منظور تاکید قرار خواهند گرفت. […]

قیود تکرار (Adverbs of frequency)

در این فیلم آموزشی با انواع قیود تکرار (Adverbs of frequency) آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قید تکرار  (Adverbs of frequency) در زبان انگلیسی قیدهای تکرار (Adverbs of frequency) شامل واژگانی است که در جدول زیر نمایش داده شده اند: قید حالت معنی always همیشه usually معمولا seldom به ندرت frequantly متناوبا never هرگز often اغلب occasionally […]

لغات بخش get ready زبان انگلیسی یازدهم

در این ویدئوی آموزشی لغات بخش get ready درس دوم زبان یازدهم به شما آموزش داده می شود. پخش ویدئو get ready در بخش get ready درس دوم زبان یازدهم با استفاده از تصویر با تعدادی واژه جدید آشنا خواهید شد. کلمه “jog” به معنی “آهسته دویدن” می باشد. به عنوان معنی مجازی این واژه […]