جمله واره قیدی هدف (Adverbial Clause Of Purpose)

در این فیلم آموزشی با موضوع جمله واره قیدی هدف (َAdverbial Clause Of Purpose) و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو جمله واره قیدی هدف (Adverbial Clause Of Purpose) در زبان انگلیسی جمله واره قیدی هدف (Adverbial clause of purpose): به منظور بیان ” تا اینکه” در زبان انگلیسی از واژگان “to, so as […]

مصدر (infinitive) در زبان انگلیسی

در این فیلم آموزشی به موضوع مصدر “infinitive”و نمونه تست های آن  پرداخته می شود.  پخش ویدئو مصدر (infinitive) در زبان انگلیسی در این قسمت به موضوع مصدر “infinitive” پرداخته می شود. مصدر در موارد زیر استفاده خواهد شد. به عنوان فاعل: می توان مصدر کامل یا فعل با to را به عنوان فاعل به […]

صفات فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی

در این فیلم آموزشی به موضوع صفات فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو صفات فاعلی و مفعولی (Present and past paticiple) در زبان انگلیسی در این بخش به موضوع صفت های فاعلی و مفعولی (Present and past participle)، می پردازیم. برخی از اسم مفعول ها (قسمت سوم فعل) چه در زمان […]

حذف if در جملات شرطی، جملات شرطی نوع صفر

در این فیلم آموزشی به موضوع جملات شرطی نوع صفر، حذف if در جملات شرطی و جایگزین هایی برای if خواهیم پرداخت. پخش ویدئو حذف if در جملات شرطی در زبان انگلیسی در این بخش به نحوه حذف “if” در جملات شرطی در زبان انگلیسی می پردازیم. در شرطی نوع اول، اگر در قسمت if، […]

جملات شرطی نوع اول، دوم و سوم در زبان انگلیسی

در این فیلم آموزشی به گرامر درس سوم زبان انگلیسی یازدهم شامل جملات شرطی نوع اول، دوم و سوم می پردازیم. پخش ویدئو جملات شرطی نوع اول، دوم و سوم در زبان انگلیسی ابتدا موضوع جملات شرطی (conditional sentences) ، را توضیح می دهیم. جملات شرطی در زبان انگلیسی دارای دو قسمت می باشند. 1- […]