انواع واکنش های شیمیایی و هسته ای

در این فیلم آموزشی با موضوع انواع واکنش های شیمیایی و هسته ای، محاسبه انرژی به وجود آمده در اثر از بین رفتن جرم و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو انواع واکنش های شیمیایی و هسته ای واکنش ها به دو نوع شیمیایی و هسته ای تقسیم می شوند. در واکنش های شیمیایی، […]

چگونگی تشکیل جهان هستی و عناصر سازنده آن

در این فیلم آموزشی با موضوع چگونگی تشکیل جهان هستی و عناصر سازنده آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو مطالعات بر روی چگونگی تشکیل جهان هستی در ابتدای این فصل، به بررسی موضوع شکل گیری جهان کنونی می پردازیم. در آغاز فصل اول، سه پرسش بنیادی مطرح شده است: هستی چگونه پدید آمده است؟ جهان […]