ترتیب پر شدن زیرلایه ها و طرح آفبا

در این ویدئو آموزشی، در مورد آرایش الکترونی، آرایش الکترونی های خاص، ترتیب پر شدن زیر لایه ها و طرح آفبا توضیحاتی ارائه شده است. برای درک بیشتر موضوع، نمونه سوالات تستی کنکور همراه با پاسخ کاملا تشریحی ارائه شده است. پخش ویدئو ترتیب پر شدن زیرلایه ها ترتیب پر شدن زیر لایه ها، بر […]

مدل اتمی بور

در این فیلم آموزشی، مدل اتمی بور توضیح داده شده است. سپس نکات مهم به همراه نمونه تست های کنکوری ارائه شده است. پخش ویدئو مدل اتمی بور بور با بررسی طیف نشری خطی هیدروژن، مدلی را برای اتم ها پیشنهاد می دهد. این مدل، نخستین مدل کوانتومی است. در این مدل، الکترون ها در […]