جستجو
Close this search box.

همراهان ناپیدای آب (مولکول ها و یون ها)

در این فیلم آموزشی، در مورد موضوع همراهان ناپیدای آب، شامل مولکول ها و یون های موجود در آب توضیح داده شده است. پخش ویدئو مولکول ها و یون های موجود در آب همراهان ناپیدای آب، موادی هستند که در آب حل شده اند و وجود آن ها به شکل ظاهری قابل تشخیص نمی باشد. […]

آب کره چیست؟

در این فیلم آموزشی، به معرفی آب کره از قسمت های مختلف زمین خواهیم پرداخت. پخش ویدئو آب کره چیست؟ آب کره، شامل دو بخش اساسی می باشد: 1- آب 2- مواد محلول در آن به صورت کلی، یک حلال داریم و مواد حل شونده می تواند زیاد باشد. در بخش آب کره، آب نقش […]

قسمت های مختلف زمین

در این فیلم آموزشی، چهار قسمت زمین شامل هواکره، آب کره، سنگ کره و زیست کره معرفی خواهند شد پخش ویدئو چهار بخش مختلف زمین به طور کلی، زمین به چهار قسمت تقسیم می شود. 1- هواکره 2- آب کره 3- سنگ کره 4- زیست کره هواکره: شامل مولکول های کوچک مانند  می باشد که […]