جستجو
Close this search box.

دفترچه سوالات کنکور انسانی 1400 + پاسخنامه

کنکور انسانی 1400 مطابق زمانبندی اعلام شده صبح روز پنج شنبه 10 تیر ماه برگزار گردید. در این سال تعداد شرکت کنندگان کنکور انسانی نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده بود. حدودا 27 درصد کل داوطلبان کنکور سال 1400 در گروه آزمایشی انسانی به رقابت پرداختند. به عبارتی از مجموع 1 میلیون و 367 […]

دفترچه سوالات کنکور انسانی 1399 + پاسخنامه

کنکور انسانی 1399 مطابق زمانبندی اعلام شده صبح روز پنج شنبه 30 مرداد ماه برگزار گردید. در این سال تعداد شرکت کنندگان کنکور انسانی نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده بود. حدودا 25 درصد کل داوطلبان کنکور سال 99 در گروه آزمایشی انسانی به رقابت پرداختند. به عبارتی از مجموع 1 میلیون و 393 […]

دفترچه سوالات کنکور انسانی 1398 + پاسخنامه

کنکور انسانی 1398 مطابق زمانبندی اعلام شده صبح روز پنج شنبه 13 تیر ماه برگزار گردید. در این سال تعداد شرکت کنندگان کنکور انسانی نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده بود. حدودا 25 درصد کل داوطلبان کنکور سال 98 در گروه آزمایشی انسانی به رقابت پرداختند. به عبارتی از مجموع 1 میلیون و 118 […]

دفترچه سوالات کنکور انسانی 1397 + پاسخنامه

کنکور انسانی 1397 مطابق زمانبندی اعلام شده صبح روز پنج شنبه 7 تیر ماه برگزار گردید. در این سال تعداد شرکت کنندگان کنکور انسانی نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده بود. حدودا 20 درصد کل داوطلبان کنکور سال 97 در گروه آزمایشی انسانی به رقابت پرداختند. به عبارتی از مجموع 1 میلیون و 11 […]

دفترچه سوالات کنکور انسانی 1396 + پاسخنامه

کنکور انسانی 1396 مطابق زمانبندی اعلام شده صبح روز پنج شنبه 15 تیر ماه برگزار گردید. در این سال تعداد شرکت کنندگان کنکور انسانی نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده بود. حدودا 20 درصد کل داوطلبان کنکور سال 96 در گروه آزمایشی انسانی به رقابت پرداختند. به عبارتی از مجموع 929 هزار و 791 […]

دفترچه سوالات کنکور انسانی 1395 + پاسخنامه

کنکور انسانی 1395 مطابق زمانبندی اعلام شده صبح روز پنج شنبه 24 تیر ماه برگزار گردید. در این سال تعداد شرکت کنندگان کنکور انسانی نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده بود. البته حدودا 19 درصد کل داوطلبان کنکور سال 95 در گروه آزمایشی انسانی به رقابت پرداختند. به عبارتی از مجموع 860 هزار و […]

دفترچه سوالات کنکور انسانی 1394 + پاسخنامه

کنکور انسانی 1394 مطابق زمانبندی اعلام شده صبح روز پنج شنبه 21 خرداد ماه برگزار گردید. در این سال تعداد شرکت کنندگان کنکور انسانی نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده بود. البته حدودا 20 درصد کل داوطلبان کنکور سال 94 در گروه آزمایشی انسانی به رقابت پرداختند. به عبارتی از مجموع 880 هزار و […]

دفترچه سوالات کنکور انسانی 1393 + پاسخنامه

کنکور انسانی 1393 مطابق زمانبندی اعلام شده صبح روز شنبه 7 تیر ماه برگزار گردید. در این سال تعداد شرکت کنندگان کنکور انسانی نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده بود. البته حدودا 25 درصد کل داوطلبان کنکور سال 93 در گروه آزمایشی انسانی به رقابت پرداختند. به عبارتی از مجموع 1 میلیون و 31 […]

دفترچه سوالات کنکور انسانی 1392 + پاسخنامه

کنکور انسانی 1392 مطابق زمانبندی اعلام شده صبح روز شنبه 8 تیر ماه برگزار گردید. در این سال تعداد شرکت کنندگان کنکور انسانی نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده بود. البته حدودا 24 درصد کل داوطلبان کنکور سال 92 در گروه آزمایشی انسانی به رقابت پرداختند. به عبارتی از مجموع 1 میلیون و 223 […]

دفترچه سوالات کنکور انسانی 1391 + پاسخنامه

کنکور انسانی 1391 مطابق زمانبندی اعلام شده صبح روز شنبه 10 تیر ماه برگزار گردید. در این سال تعداد شرکت کنندگان کنکور انسانی نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده بود. البته حدودا 27 درصد کل داوطلبان کنکور سال 91 در گروه آزمایشی انسانی به رقابت پرداختند. به عبارتی از مجموع 1 میلیون و 195 […]