جستجو
Close this search box.

دفترچه سوالات کنکور تجربی 1397 + پاسخنامه

کنکور تجربی 1397 صبح روز جمعه 8 تیر ماه برگزار گردید. با توجه به زیاد شدن تعداد داوطلبین کنکور سراسری، تعداد داوطلبان کنکور تجربی سال 1397نیز نسبت به سال قبل افزایش یافته بود. در سال 1397 بزرگترین گروه شرکت کنندگان کنکور داوطلبان تجربی بودند که حدود 63 درصد کل داوطلبان کنکور را تشکیل می‌دادند. به […]

دفترچه سوالات کنکور تجربی 1396 + پاسخنامه

کنکور تجربی 1396 صبح روز جمعه 16 تیر ماه برگزار گردید. با توجه به زیاد شدن تعداد داوطلبین کنکور سراسری، تعداد داوطلبان کنکور تجربی سال 1396 نیز نسبت به سال قبل افزایش یافته بود. در سال 1396 بزرگترین گروه شرکت کنندگان کنکور داوطلبان تجربی بودند که حدود 62 درصد کل داوطلبان کنکور را تشکیل می‌دادند. […]

دفترچه سوالات کنکور تجربی 1395 + پاسخنامه

کنکور تجربی 1395 صبح روز جمعه 25 تیر ماه برگزار گردید. علی رغم کم شدن تعداد داوطلبین کنکور سراسری، تعداد داوطلبان کنکور تجربی سال 1395 نیز نسبت به سال قبل افزایش یافته بود. در سال 1395 بزرگترین گروه شرکت کنندگان کنکور داوطلبان تجربی بودند که حدود 60 درصد کل داوطلبان کنکور را تشکیل می‌دادند. به […]

دفترچه سوالات کنکور تجربی 1394 + پاسخنامه

کنکور تجربی 1394 صبح روز جمعه 22 خرداد ماه برگزار گردید. با توجه به کم شدن تعداد داوطلبین کنکور سراسری، تعداد داوطلبان کنکور تجربی سال 1394 نیز نسبت به سال قبل کاهش یافته بود. در سال 1394 بزرگترین گروه شرکت کنندگان کنکور داوطلبان تجربی بودند که حدود 56 درصد کل داوطلبان کنکور را تشکیل می‌دادند. […]

دفترچه سوالات کنکور تجربی 1393 + پاسخنامه

کنکور تجربی 1393 صبح روز جمعه 6 تیر ماه برگزار گردید. تعداد داوطلبان کنکور تجربی سال 1393 نسبت به سال قبل افزایش یافته بود. در سال 1393 بزرگترین گروه شرکت کنندگان کنکور داوطلبان تجربی بودند که حدود 50 درصد کل داوطلبان کنکور را تشکیل می‌دادند. به عبارتی از مجموع 1 میلیون و 31 هزار نفر […]

دفترچه سوالات کنکور تجربی 1392 + پاسخنامه

کنکور تجربی 1392 صبح روز جمعه 7 تیر ماه برگزار گردید. تعداد داوطلبان کنکور تجربی سال 1392 نسبت به سال قبل افزایش یافته بود. در سال 1392 بزرگترین گروه شرکت کنندگان کنکور داوطلبان تجربی بودند که حدود 47 درصد کل داوطلبان کنکور را تشکیل می‌دادند. به عبارتی از مجموع 1 میلیون و 83 هزار نفر […]

دفترچه سوالات کنکور تجربی 1391 + پاسخنامه

کنکور تجربی 1391 صبح روز جمعه 9 تیر ماه برگزار گردید. تعداد داوطلبان کنکور تجربی سال 1391 نسبت به سال قبل افزایش یافته بود. در سال 1391 بزرگترین گروه شرکت کنندگان کنکور داوطلبان تجربی بودند که حدود 42 درصد کل داوطلبان کنکور را تشکیل می‌دادند. به عبارتی از مجموع 1 میلیون و 66 هزار نفر […]

ترجمه فعل مضارع با حرف اضافه

در این جلسه به بررسی نکات درس پنجم شامل شیوه ترجمه صحیح فعل مضارع با حرف اضافه، از عربی پایه یازدهم پرداخته می شود. پخش ویدئو فعل مضارع با حرف اضافه وقتی حروف «أن: که ، اینکه»، «حتّی، لـِ ، کَی، لِکَی: تا، برای اینکه» و «لَن: هرگز» قبل از فعل مضارع بیایند، در ظاهر […]

ترجمه فعل ماضی و مضارع

در این متن از عربی پایه یازدهم، به بررسی نکات مهمی پیرامون ترجمه فعل ماضی و فعل مضارع پرداخته می شود. پخش ویدئو ترجمه دو فعل ماضی در جمله هر گاه دو فعل در دو جمله مرتبط با هم هر دو ماضی باشند، فعل ماضی دوم می تواند به صورت فعل ماضی بعید ترجمه شود. به […]

جمله وصفیه اسم نکره

در این فیلم آموزشی از عربی پایه یازدهم به بررسی نکات و مطالب درس چهارم پرداخته می شود. در این درس به مطالبی پیرامون اسم نکره و جمله وصفیه اشاره می شود. پخش ویدئو جمله وصفیه برای اسم نکره گاهی پس از اسم نکره جمله اسمیه و یا فعلیه ای می آید، که آن جمله […]