ترجمه فعل مضارع با حرف اضافه

در این جلسه به بررسی نکات درس پنجم شامل شیوه ترجمه صحیح فعل مضارع با حرف اضافه، از عربی پایه یازدهم پرداخته می شود. پخش ویدئو فعل مضارع با حرف اضافه وقتی حروف «أن: که ، اینکه»، «حتّی، لـِ ، کَی، لِکَی: تا، برای اینکه» و «لَن: هرگز» قبل از فعل مضارع بیایند، در ظاهر […]

ترجمه فعل ماضی و مضارع

در این متن از عربی پایه یازدهم، به بررسی نکات مهمی پیرامون ترجمه فعل ماضی و فعل مضارع پرداخته می شود. پخش ویدئو ترجمه دو فعل ماضی در جمله هر گاه دو فعل در دو جمله مرتبط با هم هر دو ماضی باشند، فعل ماضی دوم می تواند به صورت فعل ماضی بعید ترجمه شود. به […]

جمله وصفیه اسم نکره

در این فیلم آموزشی از عربی پایه یازدهم به بررسی نکات و مطالب درس چهارم پرداخته می شود. در این درس به مطالبی پیرامون اسم نکره و جمله وصفیه اشاره می شود. پخش ویدئو جمله وصفیه برای اسم نکره گاهی پس از اسم نکره جمله اسمیه و یا فعلیه ای می آید، که آن جمله […]