جستجو
Close this search box.

انواع لا (لا نافیه، لا ناهیه و لا نفی جنس و لا عطف)

در این متن از عربی پایه یازدهم، به آموزش انواع «لا» در زبان عربی (لا نافیه، لا ناهیه و لا نفی جنس و لا عطف) خواهیم پرداخت. پخش ویدئو انواع “لا” در زبان عربی چهار نوع لا داریم که عبارتند از: لا نافیه، لا ناهیه و لا نفی جنس و لا عطف. در ادامه هر کدام […]

ترجمه فعل مضارع با حروف ناصبه

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به نکاتی درباره ترجمه فعل مضارع با حروف ناصبه خواهیم پرداخت. پخش ویدئو ترجمه فعل مضارع با حروف ناصبه حروف «أن- کَي- لِکَي- حتّی- لـِ- لَن» بر سر فعل مضارع وارد می‏‌شوند و در آخر آن تغییراتی را ایجاد می‏‌کنند. این حروف، ناصبه نام دارند و با ورود […]

مضاف و مضاف الیه

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به نکاتی درباره مضاف و مضاف الیه و نکات آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو مضاف و مضاف الیه هر اسمی که «تنوین» و «ال» نداشته باشد مضاف شده است، پس اسم بعد از آن مضاف الیه می باشد. توجه کنید که مضاف الیه پیوسته مجرور است. به […]

ترجمه جملات وصفیه

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به نکاتی درباره ترجمه صحیح جملات وصفیه و نکات آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو ترجمه جمله وصفیه در این بخش نکاتی در رابطه با ترجمه جمله وصفیه برای شما بیان می‌شود. با توجه به ساختاری که جمله‌های وصفیه دارند، روش‌هاش مختلفی برای ترجمه آنها وجود دارد. جمله […]

جمله وصفیه و روش تشخیص آن

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به نکاتی درباره جمله های بعد از اسم نکره شامل جمله وصفیه خواهیم پرداخت. پخش ویدئو جمله وصفیه در زبان عربی نوع دیگر صفت جمله وصفیّه است و آن جمله ای است که بعد از اسم نکره «تنوین دار» می آید و آن را توصیف می کند. […]