جستجو
Close this search box.

آلکین ها، نام گذاری و واکنش پذیری آلکین

در این فیلم آموزشی، درباره مبحث آلکین ها، چگونگی نام گذاری و واکنش پذیری آن ها توضیح داده شده است. پخش ویدئو آلکین ها چه ترکیباتی هستند؟ آلکین ها ترکیباتی به فرمول کلی CnH2n-2  هستند که در ساختمان آن ها یک ترکیب سه گانه کربن وجود دارد. آلکین ها مثل آلکن ها، واکنش پذیر هستند […]

واکنش پذیری آلکن ها

در این فیلم آموزشی، به مبحث واکنش پذیری آلکن ها و واکنش آن ها با آب پرداخته شده است. پخش ویدئو واکنش آلکن ها با هیدروژن واکنش پذیری آلکن ها: برخلاف آلکان ها، آلکن ها سیر نشده هستند و میل آن ها به واکنش زیاد می باشد. واکنش آلکن ها با هیدروژن و شناسایی آلکن […]

آلکن ها، رسم ایزومری و نام گذاری آن ها

در این فیلم آموزشی، مبحث آلکن ها، نامگذاری آن ها و رسم ایزومری در آلکن ها توضیح داده شده است. پخش ویدئو آلکن ها چه ترکیباتی هستند؟ آلکن ها ترکیباتی به فرمول کلی CnH2n  هستند. در ساختمان آن ها یک پیوند دو گانه C, C وجود دارد. این موضوع باعث می شود، واکنش پذیری آلکان […]

رسم ایزومری آلکان ها

در این ویدئو آموزشی، با موضوع رسم ایزومری آلکان ها و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو رسم ایزومری آلکان ها برای آشنایی با رسم ایزومری در آلکان ها به مثال زیر توجه کنید. به طور مثال آلکان C5H12، را در نظر بگیرید. برای رسم ایزومری این آلکان، ابتدا پنج کربن را پشت سر […]

نام گذاری آلکان ها

در این فیلم آموزشی، به موضوع نام گذاری آلکان ها و نکات آن  پرداخته شده است. پخش ویدئو نام گذاری آلکان ها وقتی که یک آلکان به ما داده می شود و می خواهیم آن را نام گذاری کنیم، ابتدا باید با شمارش کربن های متوالی، بلندترین زنجیر را انتخاب نمائیم. اگر چند زنجیر بلند […]